PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Popis ureda državne uprave u županijama
Popis općinskih sudova
Popis centara za socijalnu skrb
Besplatna pravna pomoć u Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

 

Vukovar,Županijska 11

tel:032/492-081  032/492-085  032/490-032        fax:032/492-032

bpp@udu-vsz.hr     ;      ljudski.potencijali@udu-vsz.hr

Vinkovci,Glagoljaška 27

tel: 032/344-000

tel: 032/344-100   fax: 032/344-011

bpp.vu@udu-vsz.hr 

silvana.mijatovic@udu-vsz.hr

 Obrasci:

NAZIV

doc

PDF

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PRAVNE POMOĆI (ZOPP)

ZOPP.doc

ZOPP.pdf

     

Suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (ZOPP-S).

ZOPP-S.doc

ZOPP-S.pdf

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

 01. siječnja 2014. godine stupio je na snagu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, br. 143/2013). Sukladno navedenom Zakonu, svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama ovoga Zakona djelotvorno ostvarenje pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.

Vrste pravne pomoći su:

 

A.           PRIMARNA PRAVNA POMOĆ

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne klinike.

Uredi državne uprave u županijama su ovlašteni u pružanju primarne pravne pomoći davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske.

 

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

- opću pravnu informaciju,

- pravni savjet,

- sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela,

- zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima,

- pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:

- ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari,

- ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa,

- ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan i

- ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

 

 

B.           SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

1. - pravni savjet,

- sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem,

- sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima,

- zastupanje u sudskim postupcima,

- pravnu pomoć u mirnom rješenju spora,

2. oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka,

3.oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

 

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti:

- ako se radi o složenijem postupku,

- ako se podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam zastupati,

- ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje  podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama,

- ako se ne radi o obijesnom parničenju,

- ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen zahtjev podnositelja zbog namjernog davanja netočnih podataka i

- ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa.

 

S obzirom na vrstu postupka, sekundarna pravna pomoć se može odobriti u sljedećim postupcima:

- u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka

- iz radnih odnosa

- iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti

- ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga Zakona može odobriti pravna pomoć

- mirnog rješenja spora

- iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom ovoga Zakona.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti u predviđenim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.

         Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

A.      Postupak za ostvarivanje PRIMARNE PRAVNE POMOĆIpokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći.


B. Postupak za ostvarivanje SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆIpokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom Uredu državne uprave u sjedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište odnosno boravište.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (ZOPP) uz koji se prilaže suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (ZOPP-S).

 

-          Obrazac ZOPP(doc)

-          Obrazac ZOPP-S (doc)

Korisnici pomoći na uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i korisnici prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine.

Popunjeni obrasci predaju se putem pošte ili osobno u pisarnicama Ureda i ispostava:
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovar, Županijska 11

Ispostava u Vinkovcima, Vinkovci, Glagoljaška 27

Ispostava u Županji, Županja, J.J. Strossmayera 16

Ispostava u Iloku, Ilok, Trg N. Iločkog 16

Ispostava u Otoku, Otok, V. Nazora 1

 

Kako se koristi sekundarna pravna pomoć?

Korištenje sekundarne pravne pomoći odobrava se podnositelju zahtjeva koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na pravnu pomoć donošenjem rješenja o odobravanju pravne pomoći. Rješenje o odobravanju pravne pomoći korisnik dostavlja odvjetniku određenom u rješenju. Odvjetnika za pružanje pravne pomoći ured određuje prema redoslijedu navedenom u popisu Hrvatske odvjetničke komore sastavljenom za područje jedinica područne (regionalne) samouprave, a iznimno od navedenog ured će odrediti drugog odvjetnika uz njegovu prethodnu suglasnost priloženu uz zahtjev za odobravanje pravne pomoći. Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici. 

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi djeluje od dana kada je uredu podnesen zahtjev za odobravanje pravne pomoći i važi za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza plaćanja sudskih pristojbi toga dana ili kasnije.

 Odobravanje pravne pomoći može biti potpuno (u punom opsegu) ili djelomično (u smanjenom opsegu), u ovisnosti o utvrđenom imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva.

Kada je pravna pomoć odobrena u smanjenom opsegu, korisnik pravne pomoći sudjeluje u plaćanju troškova pravne pomoći u određenom postotku na način da razliku do punog iznosa nagrade i naknade troškova za rad pružatelju koji je odvjetnik nadoknađuje korisnik u preostalom razmjeru prema vrijednosti poduzete radnje utvrđene Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje za nagrade i naknade troškova vještaka i tumača.

 Troškove postupka pred sudom čine troškovi sudskog postupka, sudske pristojbe i troškovi postupka s osnove nagrade i naknade stvarnih izdataka za rad odvjetnika kao punomoćenika.

Sukladno odredbama članka 24. Zakona, korisnik pravne pomoći dužan je troškove pravne pomoći, isplaćene prema obračunu troškova vratiti u Državni proračun:

- ako mu je u postupku odmjereno pravo na naknadu troškova postupka pred sudom,

- ako mu je u postupku u kojem je pružena pravna pomoć sudskom odlukom ili nagodbom povećano imovno stanje u opsegu u kojem ne bi ispunjavao pretpostavke za odobravanje pravne pomoći.

 

Popis udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći na području Vukovarsko-srijemske županije:

 

1.       AGENCIJA ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI "SRIJEM"

32237 Lovas, Ljudevita Gaja 21,     tel: 098/945-1710

 

2.       CENTAR BIJELI PRSTEN HRVATSKA

32100 Vinkovci, Duga ulica 56,      tel: 095/529-30-00

 3.       CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA OSIJEK

        - VUKOVAR, Fra A. Tomaševića 32, tel./fax 032/413-319, svaki dan od 09,00-12,00 h,

        - VINKOVCI, u prostoru Gradske vijećnice, Bana J. Jelačića 1, utorkom od 09,00-12,00 h,

        - ILOK, u prostorijama Gradske vijećnice, Trg Nikole Iločkog 13, srijedom od 08,30-13,00 h

 

4.       CENTAR ZA MIR, PRAVNE SAVJETE I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ VUKOVAR

32000 Vukovar, Fra Antuna Tomaševića 32,           tel: 032/413-319

 

5.       UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA, PODRUŽNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32000 Vinkovci, Glagoljaška 27a

 

6.       UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

32000 Vukovar, Ljudevita Gaja 12,               tel: 032/639-333           link: pzs@pzs.hr

 

7.       UDRUGA ŽENA VUKOVAR

32101 Vukovar, B. Bušića 74,          tel: 032/421-191

 

8.       ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR

32000 Vukovar, Eugena Kvaternika 1,        tel: 032/422-750

  

Detaljnije informacije o sustavu besplatne pravne pomoći možete pronaći na Web stranici Ministarstva pravosuđa.

Dodatna pojašnjenja za ostvarivanje prava na primarnu pravnu pomoć mogu se dobiti putem telefona:

Vukovar: 032/492-009, 032/492-008

Vinkovci: 032/344-072, 032/344-081

Županja: 032/826-386 

Dodatna pojašnjenja za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć mogu se dobiti putem telefona:

Vukovar: 032/492-032,  032/492-081,  032/492-085,

Vinkovci:  032/344-000,  032/344-001,  032/344-100

 

 

 

  

aop: