IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Pregledavanje internetske stranice Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju, niti prikuplja podatke o Vašem računalu.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

   

UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE I NJIHOV DJELOKRUG RADA

 

Ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave (županiji) obavlja upravne i druge stručne poslove u upravnim područjima za koja je ustrojen, a osobito:

  •  neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu,

  •  rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, ako to posebnim zakonom nije stavljeno u nadležnost središnjim tijelima državne uprave ili pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te povjereno tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave,

  •  provodi upravni odnosno inspekcijski nadzor,

  •  prati stanje u svom djelokrugu, te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim upravnim područjima.

Sjedište Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji je u Vukovaru.

Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Vukovaru.a za područje grada Vukovara i općina Bogdanovci  Borovo, Lovas Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja

 

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo  
(industrija, brodogradnja, energetika, rudarstvo, trgovina, obrtništvo,  ribarstvo, pomorstvo, promet    i veze, turizam,  lovstvo  )
 imovinsko-pravni poslovi (povrat imovine i izvlaštenja) i poslovi obnove
Služba za društvene djelatnosti

obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

(prosvjeta, kultura, informiranje, šport i tehnička kultura, briga o djeci i tjelesna kultura, radni odnosi, tržište rada i odnosi sa sindikatima, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, sanitarna inspekcija, zaštita civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštita hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata, zaštita vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata i zaštita osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. 5. 1945., te članova njihovih obitelji, zaštita prava i rješavanje o statusu člana obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te hrvatskih branitelja kao i suradnja u poslovima u svezi s ekshumacijom i sahranom posmrtnih ostataka žrtava rata )

Služba za opću upravu
 
(osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu
 
Služba za zajedničke poslove
 

obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.     

 

Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:

        Ispostava u Vinkovcima

        Ispostava u Iloku

        Ispostava u Županji

        Ispostava U Otoku

    U ispostavama ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

 

<<NAZAD>> 

 

   

  

     

 

 

 

 

aop: