IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Pregledavanje internetske stranice Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju, niti prikuplja podatke o Vašem računalu.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove       

 

Radno vrijeme : ponedjeljak - petak   7 - 15 sati  

Tel: 032/492-057 

  fax:032/492-093  

                

Voditeljica : Hilda Baumschabel, dipl.iur. 

      e-mail:hildab@udu-vsz.hr

                       e-mail: gospodarstvo.vu@udu-vsz.hr

 

 

 

obrasci

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Obavlja upravne i stručne poslove iz upravnog područja poljoprivrede, šumarstva,  industrije, energetike, rudarstva, prometa i veza, obrtništva imovinsko-pravne poslove (poslove povrata imovine, izvlaštenja) i poslove iz upravnog područja obnove ratom porušenih objekata.

U okviru službe nalaze se ustrojstvene jedinice:

  NAZIV ODJELA VODITELJ e-mail telefon

SJEDIŠTE UREDA VUKOVAR

       
  ODJEL ZA GOSPODARSTVO Marko Vorgić,dipl.iur. marko.vorgic@udu-vsz.hr 032 492 057
  ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE Milutin Eklemović, dipl.iur. meklemovic@udu-vsz.hr 032 492 078
ISPOSTAVA VINKOVCI        
  Odsjek za gospodarstvo

Verica Kataj, dipl.oec

gospodarstvo.vk@udu-vsz.hr

032 344 089
  Odsjek za imovinsko-pravne poslove Anica Buhač, dipl.iur. imovinska.vk@udu-vsz.hr

032 338 608

ISPOSTAVA ŽUPANJA        
  Odsjek za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Miroslav Hrastović, mag.iur. gospodarstvo.zu@udu-vsz.hr 032 826 350
ISPOSTAVA ILOK   Josip Kustura pisarnica.ilok@udu-vsz.hr 032 590 228
ISPOSTAVA OTOK   Alenka Paradžik, dipl.iur. pisarnica.otok@udu-vsz.hr 032 340 045

 

 OBRT 

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka ili dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Pravni temelj: Zakon o obrtu (“Narodne novine“, broj 143/13.) 

Sukladno navedenom zakonu obrti su: 

         1. slobodni obrti za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit odnosno neka posebna stručna sprema, 

         2. vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti i vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži majstorski ispit, 

         3. povlašteni obrti koje obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta. 

             Uvid u obrtni registar je moguć putem poveznice: http://sor.mingorp.hr/pretraga.htm

                    Obrtni registar -  obrasci prijava za upis i zahtjeva  

obrasci:

 

 

 

 

    NAPLATA UPRAVNIH PRISTOJBI – UPIS I PROMJENE U OBRTNOM REGISTRU

 

 

DOMAĆA RADINOST I SPOREDNA ZANIMANJA 

Pod domaćom radinošću razumijeva se izrada pojedinih proizvoda koje obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom. Pod sporednim zanimanjem razumijeva se obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge. 

Obrazac - prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja/domaće radinosti

 

         

TRGOVINA 

Pravni temelj: Zakon o trgovini (“Narodne novine“, broj 87/08., 96/08., 116/08., 114/11., 68/13. i 30/14.). 

Obveznik: Sukladno članku 13. navedenog Zakona, svaka fizička i pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine dužna je prije početka obavljanja djelatnosti trgovine podnijeti ovoj Službi (Odjelu, Odsjeku ili Ispostavi) zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih, zdravstvenih i drugih zakonom propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine. 

Obrazac -  zahtjev za izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima za trgovinu

 

 

UGOSTITELJSTVO

 Pravni temelj: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“, broj 85/15. i 121/16.).

 Obveznik: Sukladno članku 20. stavak 1. i stavak 2. navedenog Zakona, svaka fizička i pravna osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dužna je prije početka obavljanja ugostiteljske djelatnosti podnijeti ovoj Službi (Odjelu, Odsjeku ili Ispostavi) zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta-kategorizaciju, odnosno zahtjev za nastavkom obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

 Obrazac - zahtjev za donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta

              - zahtjev za donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu/vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj

 

 

ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH

USLUGA GRAĐANA U DOMAĆINSTVU –

SELJAČKOM DOMAĆINSTVU 

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba-građanin (iznajmljivač). Ista je sukladno članku 34. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti dužan ishoditi rješenje ove Službe (Odjela, Odsjeka ili Ispostave) o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Seljačko domaćinstvo jest obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima, koje pruža ugostiteljske usluge. Isto je sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti dužno ishoditi rješenje ove Službe (Odjela, Odsjeka ili Ispostave) o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 

Obrazac - zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

               - zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 

 

TURIZAM 

Pravni temelj: Zakon o pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine“, broj 130/2017.).

 
 
 

ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA TURISTIČKOG VODIČA

 Obveznik: Sukladno članku 27. Zakon o pružanju usluga u turizmu, za pružanje usluga turističkog vodiča turistički vodič mora imati odobrenje koje na njegov zahtjev izdaje ova Služba (Odjel, Odsjek ili Ispostava). 

Obrazac - zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča/izdavanje iskaznice turističkog vodiča  

 

 

PROMET 

 

LICENCIJA ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U UNUTARNJEM CESTOVNOM PRIJEVOZU 

Pravni temelj: Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine“, broj 41/18.) i Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa (“Narodne novine“, broj 25/14.).

Obveznik: Svaka fizička i pravna osoba odnosno prijevoznik koji je registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza dužan je prije početka obavljanja djelatnosti podnijeti ovoj Službi (Odjelu, Odsjeku ili Ispostavi) zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika, tereta, autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu sukladno članku 7. i 8. Zakona i članku 2. i 3. Pravilnika. Za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu licenciju izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. 

LICENCIJA ZA PRUŽANJE KOLODVORSKIH USLUGA 

Sukladno članku 100. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine“, broj 82/13.), djelatnost pružanja kolodvorskih usluga može obavljati pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima u vlasništvu ili zakupu objekt autobusnog kolodvora koji ima licenciju za obavljanje te djelatnosti. Licenciju za pružanje kolodvorskih usluga izdaje ova Služba (Odjel, Odsjek ili Ispostava) sukladno svojoj mjesnoj nadležnosti.   

Registar prijevoznika  

Obrazac  - zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza

                - zahtjev za izdavanje izvoda licencije za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz

                - zahtjev za izdavanje licencije za pružanje kolodvorskih usluga

                - zahtjev za utvrđivanje prestanka važenja licencije

                

IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI ZA OZNAČAVANJE VOZILA U KOJEM SE PREVOZE OSOBE SA INVALIDITETOM 

Pravni temelj: Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine“, broj 67/08, 48/13., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.) i Pravilnik o znaku pristupačnosti (“Narodne novine“, broj 78/08. i 87/14.).

Korisnik: Sukladno članku 40. Zakon o sigurnosti prometa na cestama, pravo na znak pristupačnosti imaju osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstremiteta 60 ili više posto. 

Obrazac - zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

 

 
 

 

POGREBNIČKA DJELATNOST

Pravni temelj: Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine“, broj 36/15.)

 Obveznik: Svaka fizička ili pravna osoba koja je registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti dužna je prije početka obavljanja djelatnosti podnijeti ovoj Službi (Odjelu, Odsjeku ili Ispostavi) zahtjev za donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno članku 12. Zakona.

 Obrazaczahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti

 
 

 

 

 

 

 

<<NAZAD>>

aop: