PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Radno vrijeme : ponedjeljak - petak   7 - 15 sati

Rad sa strankama : od 8-14 sati

telefon-centrala:032/492-000  

fax:032/492-051

Upiti građana - Pitanja možete postaviti putem e-pošte: kontakti@udu-vsz.hr

Nakon što zaprimimo Vaše pitanje proslijedit ćemo ga u stručnu službu ureda koja će na njega odgovoriti.

 

                     

  URED U VUKOVARU      
    TELEFON FAX E-mail adresa

Predstojnik Ureda

doc. dr. sc. Mario Banožić

032/492-050  032/492-051 mario.banozic@udu-vsz.hr

- tajnica

Jelena Baketa

032-492-050 032/492-051 tajnica.predstojnika@udu-vsz.hr
         

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Hilda Baumschabel, dipl.iur. 032/492-058 032/492-093  

 hildab@udu-vsz.hr

 gospodarstvo.vu@udu-vsz.hr

 Služba za društvene djelatnosti

Mirjana Horvat dipl.iur. 032/492-039 032/492-091 

 drustvene.vu@udu-vsz.hr

 prosvjeta.vk@udu-vsz.hr

Služba za opću upravu

Tomislav Ćorić dipl.iur. 032/492-010    opca.uprava@udu-vsz.hr

Služba za zajedničke poslove

Silvana Mijatovic dipl.iur 032/344-100 032/344-061 silvana.mijatovic@udu-vsz.hr
         

-Povjerljivi savjetnik u Vukovaru

Danijela Edelinski dipl.iur.     povjerljivi.savjetnik.vu@udu-vsz.hr
 

ISPOSTAVE

     
Ispostava u Vinkovcima Mirjana Maroslavac mag.iur 032/344-093  032/344-071   opca.uprava.vk@udu-vsz.hr
      - Povjerljivi savjetnik u Vinkovcima Marija Rimac 032/344-081 032/344-081 povjerljivi.savjetnik.vk@udu-vsz.hr

Etički povjerenik

Mirjana Petrlić Šolaja dipl.iur. 032/348-149   eticki.povjerenik@udu-vsz.hr
 Ispostava u Iloku Josip Kustura 032/590-107 032/590-109 pisarnica.ilok@udu-vsz.hr
         

 Ispostava u Otoku

Alenka Paradžik, mag.iur.  032/340-040

032/340-041

 ispostava.otok@udu-vsz.hr
         
Ispostava u Županji Franjo Ferenci,mag.iur. 032/826-311    franjo.ferenci@udu-vsz.hr
Povjerljivi savjetnik u Županji Vesna Macko    

povjerljivi.savjetnik.zu@udu-vsz.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aop: