U niže navedenom izborniku možete brzo i jednostavno pronaći informacije vezane uz rad našeg ureda

 
PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDRUGE GRAĐANA

      Uređuje se osnivanje,pravni  položaj,djelovanje,registracija,financiranje,imovina,odgovornost,statusne promjene,nadzor,prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj,ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Udruga u smislu ovog zakona je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih,odnosno pravnih  osoba koje se,radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda,zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj,te za humanitarna socijalna,kulturna,odgojno-obrazovna,znanstvena,sportska,zdravstvena,tehnička, informacijska,strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

     Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača.

 Osnivač udruge,u smislu ovog Zakona,može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba.Uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s  navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova.Zakonski zastupnik odnosno skrbnik daje suglasnost prije održavanja osnivačke skupštine udruge.U trenutku osnivanja udruge,najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna,poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

 Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi nadležnom uredu osoba ovlaštena za zastupanje,prema sjedištu udruge.

 Uz zahtjev za upis u Registar Udruga Republike Hrvatske (obrazac br. 1) i (obrazac br.2),prilažu se:

Prilozi zahtjevu za upisu Registar udruga

 O zahtjevu za upis u Registar udruge Republike Hrvatske nadležni ured donosi rješenje.Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.

            UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

        Zahtjev za upis promjena u registar udruga podnosi se:

UREDU DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ  ŽUPANIJI

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU Odjel za opću upravu Vukovar, Županijska 11

odnosno Ispostavi ureda Vinkovci, Glagoljaška 27 ili Županja, J.J. Strossmayera 18

    Zahtjev za upis promjena u registar udruga sukladno članku 27. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) podnosi osoba ovlaštena za zastupanje u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni:

1. Statuta
2. Naziva
3. Ciljeva i djelatnosti
4. Sjedišta i adrese sjedišta
5. Izbor osoba ovlaštenih za zastupanje ,neovisno radi li se o osobama iz prethodnog razdoblja
6. Izbor i opoziv likvidatora
7. Prestanak postojanja udruge

        Uz zahtjev za upis promjena u Registar  udruga Republike Hrvatske (obrazac br.3),prilažu se :

ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA POTREBNO JE PRILOŽITI

1.

Zahtjev za upis promjena u registar udruga ( obrazac 3. ) 2 primjerka
     
2.

Zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar udruga

1 primjerak
3 Statut ili njegove izmjene i dopune 2 primjerka
     
4 Preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno likvidatora  
     
5. Upravna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16 i 8/17). 35,00 kn
     
   

DOKUMENTACIJA ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR PRILAŽE SE U IZVORNIKU (ORIGINALU). 

OBRASCI SE KUPUJU U NARODNIM NOVINAMA ili potražiti na web stranici  UREDA DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI  www.udu-vsz.hr

 

Napomena: Sukladno članku 27. točke 5. Zakona o udrugama, udruga ne smije u pravnom prometu postupati po promjenama niti rabiti podatke o promjenama prije nego što su upisani u registar udruga

 STRANA UDRUGA

Strana udruga u smislu ovog Zakona je udruga ili drugi oblik udruživanja osnovana bez namjere stjecanja dobiti,a valjano je osnovana na temelju pravnog poretka strane države. Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste  djelatnosti.

Strana udruga upisom  u registar stranih  udruga ne stječe svojstvo pravne osobe.

 Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom uredu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.

 Zahtjevu za upis prilažu se :

1.

Zahtjev za upis u registar stranih udruga ( obrazac 4. ) 2 primjerka
     
2. Izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojeg je vidljivo tko je osoba ovlaštena za zastupanje.  
3 Odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar  
     
4 Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u RH  
     
5. Odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u RH  
     
6. Ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti udruge  
     
7. Ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz točke 2.,3.i 4  
     
8. Preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u RH  
     
9. Drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani kao posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga  
     
10. Upravna pristojba u iznosu sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ 115/16 i 8/17).  35,00 kn

 

DOKUMENTACIJA ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR PRILAŽE SE U IZVORNIKU (ORIGINALU). 

 

OBRASCI SE KUPUJU U NARODNIM NOVINAMA ili potražiti na web stranici  UREDA DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI  www.udu-vsz.hr

 

        Upis promjena u Registar  stranih udruga   

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge podnosi zahtjev za upis promjena u registar koje se odnose na: 

1. Naziv
2. Ciljeve i djelatnosti
3. Sjedište i adresu sjedišta u Republici Hrvatskoj
4. Izbor osoba ovlaštenih za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj  (OIB)
5 Prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj

Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge dužna je nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis promjena,sukladno Zakonu o udrugama,a zahtjev se podnosi na obrascu br.5 - Zahtjev za upis promjena u Registar stranih  udruga u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis promjena prilažu se:

Prilozi zahtjevu za upis promjena u Registar stranih udruga    

1. Zahtjev za upis promjena u registar udruga  
     
2.

Zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar udruga

1 primjerak
     
3. Preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje  
     
4.

. Upravne pristojbe sukladno Zakonu o upravnim pristojbama ( „Narodne novine“ broj 115/16 i 8/17).

  35,00 kn

 

DOKUMENTACIJA ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR PRILAŽE SE U IZVORNIKU (ORIGINALU). 

OBRASCI SE KUPUJU U NARODNIM NOVINAMA ili potražiti na web stranici  UREDA DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI  www.udu-vsz.hr

 

Napomena: Sukladno članku 27. točke 5. Zakona o udrugama, udruga ne smije u pravnom prometu postupati po promjenama niti rabiti podatke o promjenama prije nego što su upisani u registar udruga

 

Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji,Služba za opću upravu,na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje udruge izdaje izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske.

Sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama,udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

    POPIS OBRAZACA

 

UDRUGE

cijena obrasca  
1. STATUT - ogledni primjerak
2. POPIS ČLANOVA UDRUGE
 3. UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE 35,00 kn
4. UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE 35,00 kn
5.

UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

35,00 kn
6. UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ 35,00 kn
7. Popis osnivača i ososba ovlaštenih za zastupanje udruge
 8. Izvadak iz registra udruga 20,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

 


 

aop: