PRISTUP INFORMACIJAMA

GOSPODARSTVO

STAMBENO ZBRINJAVANJE

OPĆA UPRAVA

MATICE I GRAĐANSKA STANJA
REGISTAR UDRUGA
SVE O IZBORIMA

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROSVJETA , KULTURA , SPORT
HUMANITARNA POMOĆ
 
INTERNI OGLASI  -  ZAPOŠLJAVANJE
PREGLED I ISPIS OBRAZACA
VAŠ OIB
OGLASNA PLOČA UREDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

  

       Adresa:  32000 Vukovar, Županijska 11

       OIB :  47473283216

       žiro-račun: HR3323900011100016234    

      telefon - centrala : 032/492-000   fax:032/492-051

       Radno vrijeme : ponedjeljak - petak 7 - 15 sati 

                     

Predstojnik Ureda: doc. dr. sc. Mario Banožić  tel:032/492-050 ; fax:032/492-051    Email:mario.banozic@udu-vsz.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE I NJIHOV DJELOKRUG RADA

              

Ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave (županiji) obavlja upravne i druge stručne poslove u upravnim područjima za koja je ustrojen, a osobito:

  •  neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu,

  •  rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, ako to posebnim zakonom nije stavljeno u nadležnost središnjim tijelima državne uprave ili pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te povjereno tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave,

  •  provodi upravni odnosno inspekcijski nadzor,

  •  prati stanje u svom djelokrugu, te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim upravnim područjima.

Sjedište Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji je u Vukovaru.

Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Vukovaru.a za područje grada Vukovara i općina Bogdanovci  Borovo, Lovas Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik, Trpinja

 

         Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Obavlja upravne i stručne poslove iz područja industrije, rudarstva, poljoprivrede, šumarstva, prometa i veza, turizma, trgovine, obrtništva, imovinsko-pravnih poslova  (povrat imovine i izvlaštenja) i poslove obnove i opremanja ratom porušenih objekata.
 
          Služba za društvene djelatnosti

Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.

(prosvjeta, kultura, informiranje, šport i tehnička kultura, briga o djeci i tjelesna kultura, radni odnosi, tržište rada i odnosi sa sindikatima, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, sanitarna inspekcija, zaštita civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštita hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata, zaštita vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata i zaštita osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. 5. 1945., te članova njihovih obitelji, zaštita prava i rješavanje o statusu člana obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te hrvatskih branitelja kao i suradnja u poslovima u svezi s ekshumacijom i sahranom posmrtnih ostataka žrtava rata )

 

Služba za opću upravu

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu

 

Služba za zajedničke poslove

        Obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.

         Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:

         Ispostava u Vinkovcima

         Ispostava u Iloku

         Ispostava u Županji

       Ispostava U Otoku

    U ispostavama ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.

 

<<NAZAD>>

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

aop: