Može li hrvatski branitelj ostvariti status HRVI iz Domovinskog rata temeljem oboljenja?

Može, donošenjem novog Zakona otvoren je rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti.

Kada hrvatski branitelj može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma?

Po proteku dvije godine od dana kada je rješenje kojim je utvrđeno oštećenje organizma kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta RH 20% ili više i priznat status HRVI iz Domovinskog rata ili rješenje kojim je zahtjev za povećanje postotka oštećenja organizma odbijen postalo izvršno, a kod HRVI iz Domovinskog rata nastupe promjene u svezi s utvrđenim postotkom oštećenja organizma koje utječu na priznavanje prava. Po proteku šest mjeseci od dana kada je rješenje kojim je utvrđeno oštećenje organizma kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta RH manje od 20% i nije priznat status HRVI iz Domovinskog rata postalo izvršno, a kod HRVI iz Domovinskog rata nastupe promjene u svezi s oštećenjem organizma koje utječu na priznavanje prava.

Tko može ostvariti naknadu za nezaposlene?

 • korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine,
 • djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nakon što im prestane pravo na obiteljsku invalidninu odnosno novčanu naknadu obiteljske invalidnine,
 • korisnici osobne invalidnine,
 • bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
 • bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana,
 • roditelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga,
 • roditelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 8. ovog Zakona koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga i
 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje sto dana i koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Koji su uvjeti za ostvarivanje naknade za nezaposlene?

Prethodno navedene osobe pravo na naknadu za nezaposlene mogu ostvariti pod uvjetom da:

 1. nisu zaposlene
 2. nemaju registrirano trgovačko društvo ili obrt
 3. nisu korisnici mirovine veće od 33% od utvrđene proračunske osnovice
 4. oni i članovi njihova kućanstva nisu korisnici zajamčene minimalne naknade
 5. nisu korisnici novčanog primanja u svezi s profesionalnom rehabilitacijom odnosno zbog nezaposlenosti
 6. oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili korisnici motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba ili motornih plovila dužine više od šest metara
 7. oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili suvlasnici ili korisnici ili sukorisnici nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
 8. oni i članovi njihova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva nemaju ukupno novčane prihode mjesečno po članu kućanstva veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice
 9. nisu temeljem rješenja nadležnog tijela smješteni u zdravstvenu ustanovu
 10. nisu na teret državnog proračuna Republike Hrvatske korisnici usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih propisa, osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu i
 11. nisu na izdržavanju kazne zatvora, osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje su uzdržavali, a iste osobe obvezni su uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora.

Koliki je iznos naknade za nezaposlene?

Hrvatskim braniteljima i HRVI iz Domovinskog rata koji u kućanstvu nemaju prihode od utjecaja na naknadu za nezaposlene iznos prava ovisit će o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta (na iznos od 33% od utvrđene proračunske osnovice (1097,58 kn) dodaje se 0,01% od utvrđene proračunske osnovice (0,3326 kn) po danu sudjelovanja u obrani suvereniteta u borbenom sektoru), a ostalim korisnicima koji u kućanstvu nemaju prihode od utjecaja na naknadu za nezaposlene, naknada za nezaposlene određuje se u iznosu 33% od utvrđene proračunske osnovice (1097,58 kn).

Mogu li korisnici zajamčene minimalne naknade ostvariti pravo na naknadu za nezaposlene?

Zajamčena minimalna naknada je zapreka za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene.

Na koji način korisnici zajamčene minimalne naknade mogu prijeći na naknadu za nezaposlene?

Hrvatski branitelji koji su trenutno korisnici zajamčene minimalne naknade mogu prijeći na naknadu na nezaposlene ukoliko podnesu zahtjev za prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnom Centru za socijalnu skrb, nakon čega u roku od mjesec dana od izvršnosti rješenja kojim im je utvrđen prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu mogu podnijeti zahtjev za naknadu za nezaposlene, te pravo i ostvariti temeljem privremenog rješenja donesenog po skraćenom postupku bez prikupljanja svih dokaza potrebnih u redovnom postupku. Pravo na naknadu temeljem privremenog rješenja može se koristiti najdulje godinu dana, u kojem razdoblju će se provesti ispitni postupak i donijeti novo rješenje ovisno o uvjetima određenim Zakonom.