Mogu li se isprave iz državnih matica poslati e-mail-om?

Ne.

Može li se sklopiti brak izvan službene prostorije?

Brak se može sklopiti i izvan službene prostorije na prikladnom mjestu. Prikladnost mjesta za sklapanje braka procjenjuje matičar. Za sklapanje braka izvan službene prostorije plaća se posebna naknada.

Kako pribaviti isprave iz državnih matica Republike Hrvatske, matica rođenih, matica vjenčanih i matica umrlih) za osobe koje žive u inozemstvu i nisu u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku?

Osoba koja živi u inozemstvu i nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku može zatražiti izdavanje i dostavu isprava putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Također stranka može podnijeti zahtjev za izdavanje isprava putem opunomoćenika, ili se pisanim putem može obratiti matičnom uredu od kojeg traži izdavanje isprave. Uz pisani zahtjev stranka je dužna priložiti i novčani iznos za upravnu pristojbu i za obrazac zatražene isprave.

Kako hrvatski državljanin koji je rođen ili sklopio brak u inozemstvu može pribaviti isprave ako nema mogućnosti ići u državu rođenja ili sklapanja braka?

Hrvatski državljanin koji je rođen ili je sklopio brak u inozemstvu, sa zahtjevom za izdavanje i dostavu isprava iz inozemstva može se obratiti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Koje isprave su stranom državljaninu potrebne za sklapanje braka u Republici Hrvatskoj?

Ukoliko želi sklopiti brak u Republici Hrvatskoj, strani državljanin dužan je prilikom prijave namjere sklapanja braka matičaru u nadležnom matičnom uredu priložiti:

  • izvadak iz matice rođenih,
  • potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu da će brak kojeg sklopi Republici Hrvatskoj biti priznat od nadležnih tijela u njegovoj zemlji.

Isprave moraju biti izdane sukladno međunarodnim ugovorima i posebnim propisima te prevedene na hrvatski jezik. Prilikom sklapanja braka, državljanstvo i identitet stranog državljanina matičar utvrđuje uvidom u inozemnu važeću putnu ispravu.

Kako pribaviti potvrdu o slobodnom bračnom stanju?

Potvrda o slobodnom bračnom stanju izdaje se hrvatskim državljanima prema podacima iz matice rođenih.Radi izdavanja i dostave potvrde o slobodnom bračnom stanju stranka se može osobno, putem punomoćnika ili pisanim putem obratiti nadležnom matičnom uredu prema mjestu gdje je upisana u maticu rođenih u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se stranka nalazi u inozemstvu, zahtjev za dostavu isprave može se uputiti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Također, uz zahtjev za izdavanje rečene potvrde potrebno je da stranka podnese i presliku putovnice osobe s kojom namjerava sklopiti brak.

Koji dokumenti su potrebni za prijavu namjere sklapanja braka?

Potrebni dokumenti za prijavu namjere sklapanja braka su:

  • izvadak iz matice rođenih, ne stariji od 3 mjeseca, za osobe koje nisu rođene u mjestu sklapanja braka,
  • Osobne iskaznice mladenaca na uvid,
  • Preslike osobnih iskaznica svjedoka.

Što je dokaz da brak sklopljen u vjerskom obliku ima učinke građanskog braka?

Dokaz sklopljenog braka je izvadak iz matice vjenčanih koji izdaje matičar nakon izvršenog upisa činjenice sklopljenog braka u državnu maticu vjenčanih.

Mogu li se u mjestu prebivališta dobiti isprave iz drugih matičnih ureda RH?

Mogu, uz prethodno obavljenu verifikaciju, a koja se može zatražiti telefonskim putem.

Za sve detaljnije informacije stranka se može obratiti matičnom uredu u mjestu prebivališta. Popis matičnih ureda s pripadajućim adresama i brojevima telefona nalazi se na web stranici Ministarstva uprave.