Može li se zahtjev za naknadu oduzete imovine još uvijek podnijeti?

Rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o naknadi, odnosno vraćanje imovine u vlasništvo prijašnjim vlasnicima i njihovim zakonskim nasljednicima je protekao, osim u slučaju iz članka 26. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/9692/9980/02 i 81/02).

Zahtjevi za naknadu oduzete imovine mogli su se podnijeti u zakonski određenim rokovima i to od:

1. siječnja 1997. do 1. srpnja 1997. godine

Prijašnji vlasnik bio je dužan podnijeti zahtjev u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o naknadi, a prava iz ovoga Zakona priznavala su se fizičkoj osobi – prijašnjem vlasniku, odnosno njegovim zakonskim nasljednicima prvoga nasljednoga reda, koji su na dan donošenja ovoga Zakona imali hrvatsko državljanstvo.

5. srpnja 2002. do 5. siječnja 2003. godine

Prema članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi, zahtjev za naknadu imali su pravo podnijeti prijašnji vlasnici, koji su pravo na povrat ili naknadu za oduzetu imovinu stekli prema odredbama toga Zakona, a nisu do tada podnijeli zahtjev za naknadu ili im je zahtjev pravomoćno odbačen ili odbijen, i to:

  • prijašnji vlasnik državljanin Republike Hrvatske koji na dan donošenja Zakona o naknadi nije imao hrvatsko državljanstvo
  • prijašnji vlasnik na kojega se odnosi članak 2. tog Zakona
  • prijašnji vlasnici s prebivalištem na području pod privremenom upravom UNTAES-a po popisu stanovništva iz 1991. godine

Imaju li strani državljani pravo na naknadu oduzete imovine?

Pravo na naknadu za oduzetu imovinu temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine imaju osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske (strani državljani i apatridi), osim u slučaju kada je pitanje naknade za oduzetu imovinu riješeno međudržavnim sporazumima. Naprijed navedene osobe izjednačene su u svojim pravima s državljanima Republike Hrvatske glede naknade za oduzetu imovinu, osim prava na restituciju kada se priznavanje tog prava protivi drugim zakonima koji određuju na kojim nekretninama strane osobe ne mogu imati niti steći pravo vlasništva, u kojem slučaju te osobe imaju pravo na naknadu umjesto restitucije.

U kojim slučajevima Republika Hrvatska stječe pravo vlasništva?

Republika Hrvatska stječe pravo vlasništva na imovini koja je predmet naknade na temelju odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/9692/9980/02 i 81/02), glede kojih zahtjev za naknadu nije podnesen ili je pravomoćno odbijen, ako zakonom nije drugačije propisano.

Je li za određenu nekretninu podnesen zahtjev prijašnjeg vlasnika?

Ured temeljem ustrojene interne evidencije o podnesenim zahtjevima za naknadu prema novim i starim brojevima katastarskih čestica, te prema imenima prijašnjih vlasnika (koje iščitavamo iz povijesnih zemljišno-knjižnih izvadaka) daje odgovor, a sve u svrhu poduzimanja daljnjih radnji podnositelja zahtjeva (otkupa stanova, kupovine poljoprivrednog i građevinskog zemljišta i sl.).