Da li se za izvlaštene nekretnine ostvaruje pravo na naknadu?

Za izvlaštenu nekretninu vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti izvlaštene nekretnine. Naknada za potpuno izvlaštenje:

 • u pravilu se naknada određuje davanjem na ime iste, druge odgovarajuće nekretnine koja odgovara visini tržišne vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje,
 • u novcu, u visini tržišne vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja o izvlaštenju.
 • Naknada za nepotpuno izvlaštenje:
 • SLUŽNOST – naknada se određuje u iznosu za koji je uslijed ustanovljene služnosti umanjena tržišna vrijednost nekretnine,
 • ZAKUP – naknada se određuje u visini zakupnine koja se postiže na tržištu.

Što je predmet izvlaštenja?

Predmetom izvlaštenja mogu biti samo nekretnine, a ne i pokretnine ili neko imovinsko pravo.

Koje su pretpostavke pod kojima nekretnina može biti predmet izvlaštenja?

 • da je to u interesu Republike Hrvatske i
 • da će se korištenjem nekretnine, za koju se namjerava predložiti izvlaštenje, u novoj namjeni postići već korist od one koja se postizala korištenjem te nekretnine na dosadašnji način.

Navedene pretpostavke moraju biti ispunjene kumulativno.

Da li se još može podnijeti zahtjev za obnovu?

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva bio je 30. rujna 2004. godine.

Tko je i pod kojim uvjetima mogao ostvariti pravo na obnovu - potporu?

Pravo na obnovu - potporu mogu ostvariti vlasnici, odnosno suvlasnici u ratu uništenih ili oštećenih stambenih zgrada, te zaštićeni najmoprimci u stanovima u tim zgradama, koji su državljani Republike Hrvatske, te osobe koje su 1991. godine imale prebivalište u Republici Hrvatskoj pod slijedećim uvjetima:

 • da postoji, odnosno da je utvrđen odgovarajući stupanj oštećenja objekta,
 • da je podnositelj s obitelji prebivao u predmetnom objektu do početka ratnih operacija na tom području i ako zahtjevu priloži pisanu izjavu da će se nakon obnove s obitelji vratiti, odnosno koristiti obnovljeno dobro,
 • da nije ostvario pravo na kredit za obnovu ratom uništenog ili oštećenog dobra na temelju propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o obnovi, i ako da nije ostvario donacijska sredstva,
 • da na teritoriju Republike Hrvatske nije ostvario pravo na kuću ili stan, te ako u mjestu prebivališta nema drugu useljivu kuću ili stan,
 • da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo opisano člankom 3. stavak 1. Zakona o općem oprostu.