Koji su dokumenti potrebni za promjenu osobnog imena, prezimena ili imena?

Uz zahtjev osoba mora priložiti sljedeće dokumente:

  • IZVADAK IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH,
  • PRESLIKA OSOBNE,
  • PRESLIKA DOMOVNICE,
  • POTVRDU O NEKAŽNJAVANJU OPĆINSKOG SUDA,
  • RODNI LIST ZA MALOLJETNO DIJETE,
  • PRESLIKA DOMOVNICE ZA MALOLJETNO DIJETE,
  • 70,00 kn BILJEGA.
 

Postupak promjene osobnog imena, prezimena ili imena maloljetne osobe:

  • maloljetnom djetetu promijenit će se osobno ime, prezime ili ime na zahtjev oba roditelja, a dijete starije od 10.g. mora dati i svoj pristanak,
  • ako jedan roditelj nije suglasan ili ako dijete ima zakonskog skrbnika potrebna je suglasnost nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Kako se vratiti na prezime prije sklapanja braka nakon rastave braka?

Bračni drug koji je sklapanjem braka mijenjao prezime može se u roku od 1.g. od dana prestanka braka izjavom pred matičarom, u mjestu prebivališta, vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja braka.

Za sve detaljnije informacije stranka se može obratiti matičnom uredu u mjestu prebivališta. Popis matičnih ureda s pripadajućim adresama i brojevima telefona nalazi se na stranici Ministarstva uprave.