TRGOVINE

Postoji li mogućnost nastavka obavljanja djelatnosti trgovine u prostoru za koji je već ranije izdano rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine?

U uvjetima gospodarske krize i recesije kada se mnoga trgovačka društva i obrti zatvaraju, ali istovremeno postoji interes za otvaranje novih, radi jednostavnosti postupka i otklanjanja administrativnih zapreka, odredbom članka 13. stavka 9. Zakona o trgovini (NN 87/0896/08116/0836/09114/1168/1330/14) propisano je da iznimno, bez rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, djelatnost trgovine se može obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama ovoga Zakona, ukoliko je za isti već izdano rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju tih uvjeta ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine, a na što ne utječe vrijeme izdavanja prethodnog rješenja.

Dakle, za ispunjenje preduvjeta uz navedeno, bitna je činjenica da nije došlo do prekida obavljanja trgovačke djelatnosti pri čemu bi izostao bitan element vezan uz pojam nastavka obavljanja djelatnosti trgovine. Ističemo da je obveza dokazivanja naprijed navedenih pretpostavljenih činjenica, da se radi o nastavku obavljanja djelatnosti kao i da nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se nastavlja obavljati djelatnost trgovine uz ranije izdano rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti, na pravnoj ili fizičkoj osobi trgovcu, koja predmetni prostor koristi u svrhu obavljanja djelatnosti trgovine na način kako je propisano naprijed navedenom odredbom članka 13. stavka 9. Zakona o trgovini.

Treba li trgovac ishoditi rješenje koje se odnosi na ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta kada se radi o prigodnoj prodaji (sajmovi, izložbe i sl.), kao i prodaji koju pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove i sl.) obavljaju u okviru svoje redovne djelatnosti?

Ne treba.

To znači da u navedenom slučaju ne postoji obveza ishođenja rješenja o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima od strane nadležnog tijela.

Može li se u okviru druge djelatnosti obavljati trgovačka djelatnost u manjem opsegu?

Člankom 4. stavkom 3. Zakona o trgovini (NN 87/08116/0836/09114/1168/1330/14) propisano je da trgovac može bez upisa u obrtni registar obavljati i druge poslove u manjem opsegu, koji služe obavljanju djelatnosti trgovine, a koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnost trgovine.

Člankom 9. stavkom 3. Istog zakona propisano je da ako se u prodavaonici obavlja i neka druga djelatnost, prostor namijenjen toj djelatnosti mora biti vidljivo odvojen od dijela prodavaonice namijenjen trgovačkoj djelatnosti. U slučaju kada se u okviru neke druge djelatnosti obavlja trgovačka djelatnost u manjem opsegu (npr. Prodaja proizvoda za njegu kose uz pružanje frizerskih usluga ili prodaja kozmetičkih proizvoda u kozmetičkom salonu i sl.) nije potrebno donositi rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje trgovačke djelatnosti.

Člankom 19. stavkom 2. Zakona o obrtu (143/13) propisano je da obrtnik može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je obuhvaćena obrtnicom ili se uobičajeno obavlja uz djelatnost obuhvaćenu obrtnicom, ako se obavlja u manjem opsegu.

UGOSTITELJSTVO

Da li ugostiteljski objekti koji ispunjavaju uvjete za rad noću moraju imati prostoriju za usluživanje ili ukupnu površinu najmanje 100 m2?

Ugostiteljski objekti koji ispunjavaju uvjete za rad noću moraju imati ukupnu površinu najmanje 100 m². Ugostiteljski objekt mora činiti cjelinu u poslovnom i funkcionalnom smislu, te građevinsku cjelinu ukoliko je smješten u građevini ili zasebnom dijelu građevine, ukoliko tim Pravilnikom nije drugačije određeno (Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“: NN 82/0782/0975/1269/13150/14 čl.19.,20.,21.).