REGISTAR BIRAČA

Pravni temelj: Zakon o registru birača (NN 144/12, i 105/15).

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu a temelji se na načelu stalnosti.

Kontakt podaci službenika Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji su nadležni za vođenje Registra birača.

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Odjel za opću upravu

Stručni referent za popis birača

Saša Galović

Sjedište: Županijska 11, Vukovar

Telefon: 032 492 054

e-pošta: sgalovic@udu-vsz

Viša upravna referentica za poslove opće uprave

Ružica Kovačić

Sjedište: Županijska 11, Vukovar

Telefon: 032 492 048


Ispostava Vinkovci

Stručna referentica za popis birača

Sandra Šimunović

Sjedište: Glagoljaška 27, Vinkovci

Telefon: 032 344 071

e-pošta: registarbiraca.vk@udu-vsz

 

Ispostava Županja

Stručna referentica za popis birača

Nada Zovak

Sjedište: J.J. Strossmayera 18, Županja

Telefon: 032 826 324

e-pošta: registarbiraca.zu@udu-vsz


Mjesto upisa u registar birača

U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju se birači prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.

Pravo pregleda, popune ili ispravka podataka u registar birača podnosi se tijekom cijele godine. U vrijeme raspisanih izbora zahtjevi se mogu podnositi najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Na stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr možete provjeriti svoj upis u popis birača prema mjestu prebivališta.

Biračka mjesta za raspisane izbora određuju nadležna izborna povjerenstva u rokovima utvrđenim izbornim zakonima. Adresu biračkog mjesta na kojemu ćete glasoviti, možete provjeriti nakon određivanja biračkih mjesta.

Aktivna registracija

Aktivna registracija provodi se za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, te se upisuju u posebni popis aktivno registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.

Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na određenom konzularnom području obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.

Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u Republici Hrvatskoj obavlja ured prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora odnosno referenduma.

Zahtjev za aktivnu registraciju podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno uredu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje.

Prethodna registracija

Prethodna registracija je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan izbora ili državnog referenduma borave u inozemstvu, omogućava glasovanje u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor zastupnika

iz Republike Hrvatske u Europski parlament, bez pribavljanja potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Privremeni upis

Privremeni upis je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma.

Birači koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i zastupnike iz Republike Hrvatske u Europski parlament odnosno državnog referenduma zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u gradu ili općini gdje će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći.

Privremenim upisom ne mijenja se podatak o prebivalištu ili adresi stanovanja u registru birača.

Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta podnose se uredu državne uprave u županiji neovisno o mjestu upisa birača u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Uvid u podatke upisane u registar birača

Članovi predstavničkih tijela imaju pravo zatražiti u nadležnom uredu uvid u podatke iz registra birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača sukladno posebnom zakonu.

Nakon raspisivanja izbora građanima će u uredima državne uprave u županijama biti dostupan uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača. Podaci će biti dostupni uz nadzor službene osobe do zatvaranja registra birača (10 dana prije dana određenog za održavanje izbora).

Zatvaranje registra birača

Registar birača zatvara se odmah nakon isteka roka iz članka 24. stavka 1. Zakona o registru birača tj.10 dana prije dana određenog za održavanje izbora i zabranjuje se daljnji unos podataka.

Popis birača

Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra. Ovisno o vrsti izbora koji se održavaju, popis birača sadrži podatke o biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice, biračima koji su se privremeno upisali u registar birača izvan mjesta prebivališta, biračima kojima su izdane potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, biračima koji su se prethodno registrirali te aktivno registrirane birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Potvrda za glasovanje

Hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan izbora odnosno referenduma dokazivati pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje. Potvrdu izdaje nadležni ured državne uprave prema mjestu prebivališta birača.

 Biračima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu se aktivno registrirali, potvrde za glasovanje izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.