URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

 •  OIB : 47473283216
 •  IBAN: HR2390001-1100016234
 •  Sjedište: 32000 Vukovar, Županijska 11
 •  Centrala: +385 32 444 600, +385 32 492 000
 •  Telefaks: +385 32 492 051
 

Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Obavlja poslove državne uprave na području Vukovarsko-srijemske županije utvrđene Zakonom o sustavu državne uprave i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, a osobito:

 • neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, ako to posebnim zakonom nije stavljeno u nadležnost središnjim tijelima državne uprave ili pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te povjereno tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • provodi upravni odnosno inspekcijski nadzor,
 • prati stanje u svom djelokrugu, te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim upravnim područjima.
 

Sjedište Ureda

Sjedište Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji nalazi se u Vukovaru.

U sjedištu Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Vukovaru obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, zajednički poslovi, drugi upravni i stručni poslovi u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi.

U sjedištu Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Vukovaru, obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi za područje mjesne nadležnosti Vukovarsko-srijemske županije iz upravnih područja obnove i stambenog zbrinjavanja, prosvjete, kulture i sporta, upravne inspekcije, te općih i zajedničkih poslova.

U ostalim upravnim područjima, sjedište Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Vukovaru nadležno je za obavljanje poslova iz svog djelokruga za područje mjesne nadležnosti grada Vukovara, te općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojene su sljedeće osnovne unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Vukovaru:

Ispostave ureda

Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji izvan sjedišta osnovane su:

 • Ispostava u Vinkovcima za područje grada Vinkovaca, te općina Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nuštar, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci,
 • Ispostava u Županji za područje grada Županja, te općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar i Vrbanja,
 • Ispostava u Iloku za područje grada Iloka,
 • Ispostava u Otoku za područje grada Otoka, te općina Nijemci i Privlaka.

U ispostavama Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, te stručni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi.

Radno vrijeme Ureda:

od 7:00 - 15:00 sati

Prijem stranaka:

svaki radni dan od 7:30 - 14:30 sati

Iznimke:

 • referada besplatne pravne pomoći prima stranke ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom
 • referada hrvatskih branitelja prima stranke svaki radni dan od 8:00 – 13:00 sati

Stanka:

od 10:30 - 11:00 sati

Na izvršavanju poslova na kojima radi više od jednog izvršitelja, dnevni odmor je organiziran na način da se ne prekida rad sa strankama

Način upravljanja

Uredom državne uprave upravlja predstojnik ureda.

Službom upravlja voditelj službe.

Odjelom upravlja voditelj odjela.

Ispostavom upravlja voditelj ispostave.

Odsjekom upravlja voditelj odsjeka.