Provođenje reformske mjere Vlade RH - povjeravanje poslova i ukidanje ureda državne uprave županijama

Poštovani građani,

u okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“, mjere „Decentralizacija i racionalizacija državne uprave“ te stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) omogućeno je posebnim zakonima povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljem navedenoga, od 1. siječnja 2020. godine prestati će sa radom Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Većina poslova, koje je do sada obavljao Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji povjeravaju se upravnim odjelima Vukovarsko-srijemske županije koji će ih bez prekida nastaviti obavljati od 1. siječnja 2020. godine (osim poslova upravne inspekcije i sportske inspekcije, nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzora statuta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te nadzora nad zakonitošću rada i općih akata kazališta, muzeja i knjižnica koji će se od 1. siječnja 2020. godine obavljati u tijelima državne uprave unutar granica svoga djelokruga).

Povjeravanjem poslova državne uprave županijama, za građane i ostale korisnike usluga u dosadašnjim uredima državne uprave u županijama neće biti promjena u smislu ukidanja ili smanjenja usluga, cilj ove reformske mjere je decentralizacija ovlasti koja će omogućiti županijama da neposredno i samostalno odgovaraju na potrebe građana te jednostavnije i učinkovitije rješavanje predmeta na jednom mjestu.

web stranica Vukovarsko-srijemske županije