UDRUGE

Pravni temelj: Zakon o udrugama (NN 74/14, i 70/17) i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 04/15).

Zakonom o udrugama uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač može biti poslovno sposobna fizička osobe ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba. Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova (uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika danu prije održavanja osnivačke skupštine udruge), uz uvjet da u trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu udruge.

Posebno napominjemo da je omogućeno ELEKTRONIČKO POPUNJAVANJE OBRAZACA za upis i upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Popunjavanje obrazaca ovim putem olakšava sam postupak podnošenja zahtjeva, a omogućiti će i brže rješavanje samog zahtjeva od strane nadležnog ureda.


UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Uz ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA (Obrazac br. 1) prilažu se:

Zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,

iz zapisnika treba biti razvidno mjesto i vrijeme održavanja osnivačke skupštine, imena i prezimena osnivača udruge, te usvajanje sljedećih odluka:

odluka o osnivanju udruge

odluka o usvajanju statuta udruge

izbori osoba u tijela upravljanja udrugom

imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje (u skladu sa statutom)

izbor likvidatora

donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga

Odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,

Statut udruge (u dva primjerka),

Statut mora sadržavati odredbe o (čl. 13.st. 3. Zakona o udrugama (NN 74/14, i 70/17)):

nazivu i sjedištu (čl. 14 i 15. Zakona),

zastupanju (čl. 16 i 19. Zakona),

izgledu pečata udruge,

područjima djelovanja sukladno ciljevima,

ciljevima,

djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,

gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja (čl. 31. Zakona),

načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,

uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova (čl. 12. i 42. Zakona),

tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata (čl. 16., 17., 18., 19. Zakona),

izboru i opozivu likvidatora udruge,

prestanku postojanja udruge (čl. 48., 50.,51., 53., 54. Zakona),

imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom (čl. 30. Zakona),

postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge (čl. 53. Zakona),

načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge (čl. 42.Zakona).

Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (Obrazac br. 2),

Preslike osobnih iskaznica/putovnica osnivača, likvidatora i osoba ovlaštenih za zastupanje,

izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge i preslik osobne iskaznice/putovnice za njenog predstavnika u udruzi,

suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,

ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života i punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,

ovjerene izjave o pristanku fizičke osobe ili njezinih nasljednika, povijesne ili znamenite osobe, te međunarodne organizacije o unošenju imena ili dijela imena u naziv udruge.

Zahtjev (Obrazac br. 1), se podnosi u dva primjerka uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 35,00kn.

O zahtjevu za upis u Registar udruga Republike Hrvatske nadležni ured donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.


UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno odredbama članka 27. Zakona o udrugama (NN 74/14, i 70/17), osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis promjena u registar udruga, za promjene koje se odnose na:

statut,

naziv (naziv na stranom jeziku),

skraćeni naziv (skraćeni naziv na stranom jeziku),

ciljeve i djelatnosti,

sjedište i adresu sjedišta,

izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata,

izbor i opoziv likvidatora,

prestanak postojanja udruge.

Uz ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE (Obrazac br. 3), prilažu se:

zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene,

iz zapisnika mora biti razvidno vrijeme i mjesto održavanja sjednice, način sazivanja, broj prisutnih članova tijela u odnosu na ukupni broj članova tijela (KVORUM), dnevni red, kratki prikaz rada, te jasno donesene ODLUKE O PROMJENAMA za koje se traži upis u registar....

novi statut ili njegove izmjene i dopune (u dva primjerka), ako je ta promjena predmet zahtjeva,

preslike osobnih iskaznica/putovnica osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno likvidatora, ako je promjena osobe ovlaštene osobe ili likvidatora predmet zahtjeva,

odluke skupština udruga o statusnim promjenama, ako su one predmet zahtjeva,

suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge, ako su predmet zahtjeva promjene djelatnosti udruge,

ovjerene izjave o pristanku fizičke osobe ili njezinih nasljednika, povijesne ili znamenite osobe, te međunarodne organizacije o unošenju imena ili dijela imena u naziv udruge, ako je predmet zahtjeva promjena naziva udruge.

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga RH (Obrazac br. 3) se podnosi u dva primjerka uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 35,00kn, a potpisuje ga osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga RH podnosi se u roku od 60 dana od donošenja odluke o promjeni.

Prema Zakonu o udrugama (NN 74/14, i 70/17), članak 27., stavak 5., udruga u pravnom prometu ne smije postupati po promjenama niti rabiti podatke o promjenama prije nego što su upisane u Registar udruga RH.

O zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nadležni ured donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.


STRANE UDRUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Strana udruga koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka strane države može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

Strana udruga upisom u registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe.

Uz ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Obrazac br. 4) prilažu se:

izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu (uz ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu),

odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar (uz ovjereni prijevod),

odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod),

odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod),

ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge,

preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,

potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija – Porezne uprave,

drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga (Obrazac br. 4) podnosi nadležnom uredu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj. Zahtjev se podnosi u dva primjerka uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 35,00kn.

Nadležni ured donosi rješenje o upisu strane udruge u registar stranih udruga. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.


UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u RH dužna je nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis promjena koje se odnose na:

naziv (skraćeni naziv),

sjedište ili adresu sjedišta u Republici Hrvatskoj,

ciljeve i djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj,

osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,

prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Uz ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA (Obrazac br. 5) prilažu se:

ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odluke nadležnog tijela o promjeni i

preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u RH.

Osoba ovlaštena za zastupanje izvijestit će nadležni ured o promjeni adrese sjedišta strane udruge u državi sjedišta.

Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Služba za opću upravu, na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske i Izvadak iz Registra stranih udruga Republike Hrvatske, neovisno o sjedištu udruge i sjedištu strane udruge.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva izdali su Vodič za osnivanje udruge.

Radi preglednosti i jednostavnijeg poduzimanja pojedinih koraka pri osnivanju udruge, u ovom su Vodiču istaknute ključne odredbe Zakona o udrugama i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH vezane uz postupak osnivanja i registracije udruga, a dodatno  su naglašene odredbe koje su novina u odnosu na Zakon o udrugama koji je bio na snazi do 1. listopada 2014. godine.


Kontakt podaci službenika Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji su nadležni za vođenje Registra udruga.

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Odjel za opću upravu

Voditeljica Odjela:

Danka Miodragović

Sjedište: Županijska 11, Vukovar

Telefon:

032 492 009

e-pošta: opca.uprava.vu@udu-vsz.hr

Viša upravna referentica za poslove opće uprave

Ružica Kovačić

Sjedište: Županijska 11, Vukovar

Telefon: 032 492 048

e-pošta: udruge.vu@udu-vsz.hr


Ispostava Vinkovci

Voditeljica Odsjeka za opću upravu

Mirjana Maroslavac

Sjedište: Glagoljaška 27, Vinkovci

Telefon: 032 344 093

e-pošta: opca.uprava.vk@udu-vsz.hr

Viša upravna referentica za poslove opće uprave

Karmela Mađaroš

Sjedište: Glagoljaška 27, Vinkovci

Telefon: 032 344 069

e-pošta: udruge.vk@udu-vsz.hr


Ispostava Županja

Voditelj Odsjeka za opću upravu

Zlatko Maslaj

Sjedište: J.J. Strossmayera 18, Županja

Telefon: 032 826 386

e-pošta: opca.uprava.zu@udu-vsz.hr

Upravni savjetnik za opću upravu

Mladen Besedić

Sjedište: J.J. Strossmayera 18, Županja

Telefon: 032 826 324

e-pošta: udruge.zu@udu-vsz.hr


Upravna pristojba za sve navedene zahtjeve može se platiti u državnim biljezima ili uplatom na račun broj: HR1210010051863000160, sa svrhom doznake: Upravna pristojba, Primatelj: Državni proračun RH, Model:HR64, Poziv na broj: 5002-1610-OIB, Opis plaćanja: naznačiti za koji akt ili radnju se pristojba plaća.

Obrasci i korisni materijali za osnivanje i vođenje udruga:

  Porezni status neprofitnih pravnih osoba - uputa o postupanju (PDF)
  Vodič za osnivanje udruge (PDF)
  Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac br. 1) (PDF)
  Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (Obrazac br. 2) (PDF)
  Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac br. 3) (PDF)
  Zahtjev za izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (DOC)
  Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Obrazac br. 4) (PDF)
  Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Obrazac br. 5) (PDF)
  Zahtjev za izvadak iz Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (DOC)
  Popis ciljanih skupina (DOC)
  Klasifikacija djelatnosti udruga (PDF)
  Nomenklatura sportova (PDF)
  Radnje koje je potrebno obaviti nakon upisa u Registar udruga RH (DOCX)


ZAKLADE

Osnivanje i djelovanje zaklada u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zakladama (NN 106/2018)

Zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe.
Poslove u vezi s osnivanjem i radom zaklada obavlja Ured državne uprave u Vukovarsko – srijemskoj županiji  ,  prema sjedištu  zaklade  (Služba za opću upravu Vukovar, Ispostava Vinkovci   i   Ispostava Županja).

Kontakt podaci službenika Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji su nadležni za vođenje Registra zaklada

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Odjel za opću upravu

Voditeljica Odjela:

Danka Miodragović

Sjedište: Županijska 11, Vukovar

Telefon:

032 492 009

e-pošta: opca.uprava.vu@udu-vsz.hr


Ispostava Vinkovci

Voditeljica Odsjeka za opću upravu

Mirjana Maroslavac

Sjedište: Glagoljaška 27, Vinkovci

Telefon: 032 344 093

e-pošta: opca.uprava.vk@udu-vsz.hr

Viša upravna referentica za poslove opće uprave

Karmela Mađaroš

Sjedište: Glagoljaška 27, Vinkovci

Telefon: 032 344 069

e-pošta: udruge.vk@udu-vsz.hr


Ispostava Županja

Voditelj Odsjeka za opću upravu

Zlatko Maslaj

Sjedište: J.J. Strossmayera 18, Županja

Telefon: 032 826 386

e-pošta: opca.uprava.zu@udu-vsz.hr

Upravni savjetnik za opću upravu

Mladen Besedić

Sjedište: J.J. Strossmayera 18, Županja

Telefon: 032 826 324

 e-pošta: udruge.zu@udu-vsz.hrZaklada je neprofitna pravna osoba bez članova. Zaklada se osniva na neodređeno vrijeme. Iznimno se zaklada može osnovati na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha zaklade, ako je tako određeno aktom o osnivanju zaklade.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba( zakladnik). Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva izjavom o osnivanju zaklade (odluka, izjava posljednje volje i sl.). Ako zakladu osniva zajednički više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

Akt o osnivanju zaklade mora sadržavati:

 • osobno ime i prebivalište ili naziv i sjedište pravne osobe zakladnika,
 • osobni identifikacijski broj ( OIB) zakladnika, a ako zakladnik nema osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice zakladnika,
 • naziv i sjedište zaklade,
 • svrhu zaklade,
 • podatke o imovini zaklade koju je zakladnik namijenio za ostvarivanje svrhe zaklade ( osnovna imovina ),
 • akt o osnivanju zaklade može sadržavati i druge odredbe od važnosti za osnivanje i djelovanje zaklade, kao i pitanja koja se mogu urediti statutom,
 • oporuka- svrhu zaklade te očitovanje volje zakladnika da se određena imovina namjenjuje za osnivanje zaklade.

Zahtjev za upis u registar zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje zaklade.

Uz zahtjev za osnivanje zaklade, dostavlja se:

 • akt o osnivanju zaklade,
 • odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade,
 • odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade,
 • potvrda o svojstvu izvršitelja oporuke,
 • dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj          imovini iz kojeg je vidljivo da imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo,
 • procjena ovlaštenog sudskog vještaka iz članka 9. stavka 2.  Zakona o zakladama,
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika,
 • izjave o unošenju imena ili naziva zaklade iz članka 14. stavka 2.,3. i 4. Zakona o zakladama,
 • pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana,
 • statut zaklade.

Upis u registar zaklada izvršit će se po izvršnosti rješenja o upisu. Pravna osobnost stječe se upisom u registar zaklada.

 Zaklada može obavljati svoju djelatnost nakon upisa u registar zaklada.