Ispostava u Iloku

Obavlja sljedeće upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar, izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih, u stvarima koje se odnose na davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima, te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu;
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu odnosno javnom komisionaru, te vrši opći nadzor nad radom javnih komisionara, izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima moraju udovoljavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja;
 • izdavanje znakova pristupačnosti za vozila osoba s invaliditetom;
 • utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti;
 • registraciju proizvođača božićnih drvaca, u stvarima koje se odnose na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;
 • priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu osobama nesposobnim za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, te ovjeru knjiga evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove koji sadrže opojne droge (narkotike) ili psihotropne tvari;
 • izdaje dvojezične potvrde o uzdržavanju i obiteljskom statusu, potvrde o činjenici života, te objave za povlašteni prijevoz invalidnim osobama i pratiteljima invalidnih osoba po Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu;
 • po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (za sudionike, vojne i civilne žrtve II svjetskog rata, civilne žrtve Domovinskog rata i mirnodopske vojne invalide stradale na obavljanju obvezne vojne službe od 15. 05. 1945. do 17. 08. 1990.g. i članove njihovih obitelji), priznavanje prava na osobnu invalidninu, obiteljsku invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu, dodatak za pripomoć u kući, pravo na besplatne udžbenike i posebni dodatak djeci poginulih, umrlih i nestalih vojnih i civilnih invalida rata i pravo na besplatne udžbenike civilnim invalidima rata, te djeci civilnih invalida rata i djeci mirnodopskih vojnih invalida;
 • izdaje potvrde korisnicima prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata za ostvarivanje prava na stipendiju, za ostvarivanje prava na prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove, za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, za ostvarivanje prava na prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi, za ostvarivanje prava na jednokratno oslobađanje plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, za ostvarivanje prava na poseban staž za vrijeme provedeno u zatočeništvu civilnim invalidima;
 • u prvostupanjskom upravnom postupku na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji odlučuje o pravu na osnovi oštećenja organizma i ostalim pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 • izdavanje rješenja o odobrenju za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć;
 • vođenje državnih matica i izdavanje izvadaka i potvrda iz istih;
 • vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu i izdavanje domovnica i potvrda iz iste;
 • stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;
 • verifikaciju upisa u državnim maticama i knjizi državljana u elektroničkom obliku;
 • pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku i sklapanje braka u građanskom obliku;
 • traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane u maticu rođenih, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog;
 • promjene osobnog imena, upise u matice rođenih i umrlih, obnove državnih matica, konvalidacije rješenja, ispravke, dopune te brisanje upisa u državnim maticama;
 • stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;
 • ispravke podataka u knjizi državljana i brisanje upisa iz iste;
 • vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu i izdavanje domovnica i potvrda iz iste;
 • rješavanje o utvrđivanju ispunjavaju li se pretpostavke za sklapanje životnog partnerstva;
 • davanje podataka o kojima se vodi službena evidencija drugim javnopravnim tijelima vezano za građanska stanja i matičarstvo;
 • obavlja sve poslove prijema akata i upisivanje istih u propisane očevidnike, vodi propisane očevidnike o aktima o uredskom poslovanju, otpremu akata, poslove arhive;
 • druge poslove određene posebnim propisima.
 • Sukladno uredbi kojom se uređuju matična područja, Matični ured Ilok je ustrojen kao unutarnja ustrojstvena jedinica Ispostave u Iloku.

  Upravne i stručne poslove iz djelokruga Ispostave u Iloku obavljaju samostalni izvršitelji.