Ipostava u Otoku

Obavlja sljedeće upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar, izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih, u stvarima koje se odnose na davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima, te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu;
 • izdavanje odobrenja i iskaznica za rad turističkih vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata, izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu, izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude (ronilački turizam i sl.) izdavanje odobrenja za pružanje ostalih turističkih usluga (ležaljke, suncobrani i sl.)
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu odnosno javnom komisionaru, te vrši opći nadzor nad radom javnih komisionara, izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima moraju udovoljavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja;
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, izdavanje znakova pristupačnosti za vozila osoba s invaliditetom, donošenje rješenja o izdavanju prijave o prijevozu za vlastite potrebe;
 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova, evidentiranje ugovora o prodaji, dugogodišnjem zakupu i dugogodišnjem zakupu za ribnjake;
 • u stvarima koje se odnose na registraciju proizvođača božićnih drvaca, u stvarima koje se odnose na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;
 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade, izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu, u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen, u stvarima koje se odnose na izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje), provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave, u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
 • vlasništvo i stvarna prava: donošenje i zemljišno knjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
 • ostale poslove iz područja imovinsko-pravne oblasti određene posebnim propisima;
 • priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu osobama nesposobnim za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, te ovjeru knjiga evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove koji sadrže opojne droge (narkotike) ili psihotropne tvari;
 • izdavanje dvojezičnih potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu, izdavanje potvrda o činjenici života, te izdavanje objava za povlašteni prijevoz invalidnim osobama i pratiteljima invalidnih osoba po Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu;
 • izdavanje rješenja o odobrenju za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije, prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć;
 • po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (za sudionike, vojne i civilne žrtve II. svjetskog rata, civilne žrtve Domovinskog rata i mirnodopske vojne invalide stradale na obavljanju obvezne vojne službe od 15. 05. 1945. do 17. 08. 1990.g. i članove njihovih obitelji), priznavanje prava na osobnu invalidninu, obiteljsku invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu, dodatak za pripomoć u kući, pravo na besplatne udžbenike i posebni dodatak djeci poginulih, umrlih i nestalih vojnih i civilnih invalida rata i pravo na besplatne udžbenike civilnim invalidima rata, te djeci civilnih invalida rata i djeci mirnodopskih vojnih invalida;
 • izdaje potvrde korisnicima prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata za ostvarivanje prava na stipendiju, za ostvarivanje prava na prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove, za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, za ostvarivanje prava na prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi, za ostvarivanje prava na jednokratno oslobađanje plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, za ostvarivanje prava na poseban staž za vrijeme provedeno u zatočeništvu civilnim invalidima;
 • u vezi s priznavanjem statusa i prava člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusa i prava hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prava hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kao i članova njihovih obitelji, statusa i prava mirnodopskog vojnog invalida te statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji;
 • u prvostupanjskom upravnom postupku odlučuje o pravu na obiteljsku invalidninu, pravu na povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu, na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, te na novčanu naknadu u iznosu povećane i novčane naknade u iznosu uvećane obiteljske invalidnine, kao i pravo na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine, odlučuje o pravu na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, o pravu na besplatni topli obrok, doplatak za pripomoć u kući, odlučuje o pravu na usluge osobe za pružanje njege i pomoći, o pravu na besplatne udžbenike, odlučuje o pravu na naknadu troškova prijevoza;
 • pribavlja mišljenje zdravstvene ustanove u postupku stručne procjene o postojanju uzročno - posljedične veze pojave ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, nalaz i mišljenje vijeća vještaka i revizijskog vijeća o postojanju i o postotku oštećenja organizma, te o uzročnoj povezanosti smrti hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100% oštećenja organizma uslijed bolesti koje je posljedica rane ili ozljede na temelju koje je bilo priznato oštećenje organizma od 100% I. skupine sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i suicida hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, o nesposobnosti za privređivanje i o utvrđivanju je li potreban doplatak za pripomoć u kući, pribavlja nalaz i mišljenje vijeća vještaka je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, i u postupku, priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nije utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju:
 • rješava zahtjeve za ostvarivanje prana jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata;
 • surađuje u postupku pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na identifikaciju, organizira prijevoz i pogreb posmrtnih ostataka, ekshumiranih i identificiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te pogreb umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti;
 • u znak trajnog sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, sudjeluje u obilježavanju blagdana Svih svetih i Dušnog dana;
 • sudjeluje u organizaciji pogreba posmrtnih ostataka civilnih žrtava iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije;
 • vodi evidenciju preplaćenih korisnika, prati dinamiku povrata nepripadno isplaćenih novčanih sredstava i poduzima sve potrebne radnje vezano za povrat istih;
 • izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju kao i o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju;
 • izdaje objave za besplatni prijevoz korisnicima obiteljske invalidnine, te pratitelju korisnika obiteljske invalidnine kao i pratitelju vojnog invalida rata, izdaje objave za povlašteni prijevoz korisnicima obiteljske invalidnine, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i mirnodopskim vojnim invalidima I., II., III. I IV. skupine po Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu;
 • osnivanje, registraciju, pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga, te izdavanje potvrda iz istih; provođenje postupka likvidacije udruga; provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuju udruge,
 • promjene osobnog imena, upise u matice rođenih i umrlih, obnove državnih matica, konvalidacije rješenja, ispravke, dopune te brisanje upisa u državnim maticama;
 • vođenje državnih matica i izdavanje izvadaka i potvrda iz istih;
 • vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu i izdavanje domovnica i potvrda iz iste;
 • stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;
 • verifikaciju upisa u državnim maticama i knjizi državljana u elektroničkom obliku;
 • pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku i sklapanje braka u građanskom obliku;
 • traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane u maticu rođenih, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog;
 • davanje podataka o kojima se vodi službena evidencije drugim javnopravnim tijelima;
 • obavlja sve poslove prijema akata i upisivanje istih u propisane očevidnike, vodi propisane očevidnike o aktima o uredskom poslovanju, otpremu akata, poslove arhive, tehničke poslove neophodne za održavanje poslovnog i uredskog prostora, poduzima sve radnje kako bi se omogućili tehnički uvjeti za nesmetano funkcioniranje Ispostave;
 • druge poslove određene posebnim propisima.
 • Sukladno uredbi kojom se uređuju matična područja, Matični ured Nijemci i Matični ured Otok su ustrojeni kao unutarnje ustrojstvene jedinice Ispostave u Otoku.

  Upravne i stručne poslove iz djelokruga Ispostave u Otoku obavljaju samostalni izvršitelji.