Ispostava u Vinkovcima

Obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove iz upravnog područja gospodarstva i imovinsko-pravnih poslova, društvenih djelatnosti i opće uprave, te administrativne i pomoćno-tehničke poslove.

U Ispostavi u Vinkovcima ustrojeni su:

 1. ODSJEK ZA GOSPODARSTVO koji obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
  • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar, izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih, u stvarima koje se odnose na davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima, te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu;
  • izdavanje odobrenja i iskaznica za rad turističkih vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata; izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu, izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude (ronilački turizam i sl.) izdavanje odobrenja za pružanje ostalih turističkih usluga (ležaljke, suncobrani i sl.);
  • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu odnosno javnom komisionaru, te vrši opći nadzor nad radom javnih komisionara, izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima moraju udovoljavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja;
  • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, donošenje rješenja o izdavanju prijave o prijevozu za vlastite potrebe, izdavanje znakova pristupačnosti za vozila osoba s invaliditetom;
  • utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti;
  • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova, u stvarima koje se odnose na registraciju proizvođača božićnih drvaca, u stvarima koje se odnose na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;
  • inspekcijske poslove u prvom stupnju prema nadležnosti propisanoj posebnim zakonom;
  • druge poslove određene posebnim propisima.
 2. ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
  • provođenje postupka i donošenje rješenja u postupku povrata oduzete imovine sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, provođenje postupka i donošenje rješenja u postupku naknade oduzete imovine sukladno odredbi članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme komunističke vladavine za nekretnine glede kojih zahtjev za naknadu nije podnesen ili je pravomoćno odbijen, ako zakonom nije drukčije propisano, izdavanje očitovanja o tijeku postupka povrata oduzete imovine, izdavanje potvrde o činjenici jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu oduzete imovine, donošenje rješenja o osiguranju dokaza putem vještačenja radi utvrđivanja činjenica koje se odnose na nekretnine koje su predmet izvlaštenja, provođenje postupka potpunog i nepotpunog izvlaštenja te donošenje rješenja o istom, određivanje naknade za nekretnine eksproprirane ili deposedirane sukladno ranijim propisima, koji do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade nisu pokrenuti, u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište, u stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, vlasništvo i druga stvarna prava; ostale poslove iz područja imovinsko-pravne oblasti određene posebnim propisima;
  • vlasništvo i stvarna prava: donošenje i zemljišno knjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
  • ostale poslove iz područja imovinsko-pravne oblasti određene posebnim propisima;
 3. ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
  • priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu osobama nesposobnim za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, te ovjeru knjiga evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove koji sadrže opojne droge (narkotike) ili psihotropne tvari;
  • izdavanje dvojezičnih potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu, izdavanje potvrda o činjenici života te izdavanje objava za povlašteni prijevoz invalidnim osobama i pratiteljima invalidnih osoba po Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu;
  • izdavanje rješenja o odobrenju za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije, prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć;
  • po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (za sudionike, vojne i civilne žrtve II. svjetskog rata, civilne žrtve Domovinskog rata i mirnodopske vojne invalide stradale na obavljanju obvezne vojne službe od 15. 05. 1945. do 17. 08. 1990.g. i članove njihovih obitelji), priznavanje prava na osobnu invalidninu, obiteljsku invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu, dodatak za pripomoć u kući, pravo na besplatne udžbenike i posebni dodatak djeci poginulih, umrlih i nestalih vojnih i civilnih invalida rata i pravo na besplatne udžbenike civilnim invalidima rata, te djeci civilnih invalida rata i djeci mirnodopskih vojnih invalida;
  • izdaje potvrde korisnicima prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata za ostvarivanje prava na stipendiju, za ostvarivanje prava na prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove, za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, za ostvarivanje prava na prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi, za ostvarivanje prava na jednokratno oslobađanje plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, za ostvarivanje prava na poseban staž za vrijeme provedeno u zatočeništvu civilnim invalidima;
  • u vezi s priznavanjem statusa i prava člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusa i prava hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prava hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kao i članova njihovih obitelji, statusa i prava mirnodopskog vojnog invalida te statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji;
  • u prvostupanjskom upravnom postupku odlučuje o pravu na obiteljsku invalidninu, pravu na povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu, na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, te na novčanu naknadu u iznosu povećane i novčane naknade u iznosu uvećane obiteljske invalidnine, kao i pravo na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine, odlučuje o pravu na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, o pravu na besplatni topli obrok, doplatak za pripomoć u kući, odlučuje o pravu na usluge osobe za pružanje njege i pomoći, o pravu na besplatne udžbenike, odlučuje o pravu na naknadu troškova prijevoza;
  • pribavlja mišljenje zdravstvene ustanove u postupku stručne procjene o postojanju uzročno - posljedične veze pojave ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, nalaz i mišljenje vijeća vještaka i revizijskog vijeća o postojanju i o postotku oštećenja organizma, te o uzročnoj povezanosti smrti hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100% oštećenja organizma uslijed bolesti koje je posljedica rane ili ozljede na temelju koje je bilo priznato oštećenje organizma od 100% I. skupine sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i suicida hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, o nesposobnosti za privređivanje i o utvrđivanju je li potreban doplatak za pripomoć u kući, pribavlja nalaz i mišljenje vijeća vještaka je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, i u postupku, priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nije utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju;
  • rješava zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtnog stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata;
  • surađuje u postupku pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na identifikaciju, organizira prijevoz i pogreb posmrtnih ostataka, ekshumiranih i identificiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te pogreb umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti;
  • u znak trajnog sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, sudjeluje u obilježavanju blagdana Svih svetih i Dušnog dana;
  • sudjeluje u organizaciji pogreba posmrtnih ostataka civilnih žrtava iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije;
  • vodi evidenciju preplaćenih korisnika, prati dinamiku povrata nepripadno isplaćenih novčanih sredstava i poduzima sve potrebne radnje vezano za povrat istih;
  • izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju kao i o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju;
  • izdaje objave za besplatni prijevoz korisnicima obiteljske invalidnine, te pratitelju korisnika obiteljske invalidnine kao i pratitelju vojnog invalida rata. Izdaje objave za povlašteni prijevoz korisnicima obiteljske invalidnine, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i mirnodopskim vojnim invalidima I., II., III. i IV. skupine po Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu;
  • druge poslove određene posebnim propisima.
 4. ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na:
  • davanje podataka o kojima se vodi službena evidencije drugim javnopravnim tijelima;
  • osnivanje, registraciju, pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga, te izdavanje potvrda iz istih; provođenje postupka likvidacije udruga; provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuju udruge,
  • druge poslove određene posebnim propisima.

  Odsjek za opću upravu, osim za Ispostavu u Vinkovcima, obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove i za Ispostavu u Otoku koji se odnose na:

  • vođenje zbirke osobnih podataka o biračkom pravu, upisivanje, ispravljanje, brisanje i provjera upisa, izrada izvadaka i izdavanje isprava, te obrada podataka za potrebe izbora;
  • rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;
  • nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave;
 5. ODSJEK ZA GRAĐANSKA STANJA I MATIČARSTVO obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na:
  • promjene osobnog imena, upise u matice rođenih i umrlih, obnove državnih matica, konvalidacije rješenja, ispravke, dopune te brisanje upisa u državnim maticama;
  • stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;
  • ispravke podataka u knjizi državljana i brisanje upisa iz iste;
  • vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu i izdavanje domovnica i potvrda iz iste;
  • rješavanje o utvrđivanju ispunjavaju li se pretpostavke za sklapanje životnog partnerstva;
  • vođenje državnih matica i izdavanje izvadaka i potvrda iz istih;
  • verifikaciju upisa u državnim maticama i knjizi državljana u elektroničkom obliku;
  • pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku i sklapanje braka u građanskom obliku;
  • vođenje registra životnog partnerstva i izdavanje izvadaka i potvrda iz istog;
  • sklapanje životnog partnerstva;
  • traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane u maticu rođenih, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog;
  • davanje podataka o kojima se vodi službena evidencije drugim javnopravnim tijelima;
  • inspekcijske poslove u prvom stupnju prema nadležnosti propisanoj posebnim zakonom.
  • druge poslove određene posebnim propisima.
  • Sukladno uredbi kojom se uređuju matična područja, Matični ured Ivankovo, Matični ured Markušica, Matični ured Nuštar, Matični ured Stari Jankovci, Matični ured Tordinci i Matični ured Vinkovci su ustrojeni kao unutarnje ustrojstvene jedinice Ispostave u Vinkovcima.

 6. ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE obavlja poslove kao što su:
  • prijem akata i upisivanje istih u propisane očevidnike, vođenje propisanih očevidnika o uredskom poslovanju, otpremu akata, poslove arhive;
  • tehnički poslovi neophodni za održavanje poslovnog i uredskog prostora, omogućavanje tehničkih uvjeta za nesmetano funkcioniranje Ureda državne uprave;
  • dostava pismena za potrebe Ispostave;
  • funkcionalno održavanje objekta i čistoće u njemu;
  • druge stručne, administrativne i pomoćno-tehničke poslove.
  • Odsjek za zajedničke poslove, osim za Ispostavu u Vinkovcima, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći i za Ispostavu u Otoku.