Služba za društvene djelatnosti

Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti a vezani su za rad, zdravstvo, socijalnu skrb, zaštitu mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, te upravne i stručne poslove koji se odnose na prosvjetu, kulturu, sport i brigu o djeci.

U Službi za društvene djelatnosti ustrojeni su:

 1. ODJEL ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
  • priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu osobama nesposobnim za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, te ovjeru knjiga evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove koji sadrže opojne droge (narkotike) ili psihotropne tvari;
  • registraciju, upis promjena i prestanak djelovanja udruga definiranih zakonom kojim se uređuje rad, vođenje registra udruga i zbirke isprava, te izdavanje potvrda i izvadaka iz istih; evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena; vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava;
  • izdavanje dvojezičnih potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu, izdavanje potvrda o činjenici života, te izdavanje objava za povlašteni prijevoz invalidnim osobama i pratiteljima invalidnih osoba po Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu;
  • izdavanje rješenja o odobrenju za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć;
  • po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (za sudionike, vojne i civilne žrtve II. svjetskog rata, civilne žrtve Domovinskog rata i mirnodopske vojne invalide stradale na obavljanju obvezne vojne službe od 15. 05. 1945. do 17. 08. 1990.g. i članove njihovih obitelji), priznavanje prava na osobnu invalidninu, obiteljsku invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu, dodatak za pripomoć u kući, pravo na besplatne udžbenike i posebni dodatak djeci poginulih, umrlih i nestalih vojnih i civilnih invalida rata i pravo na besplatne udžbenike civilnim invalidima rata, te djeci civilnih invalida rata i djeci mirnodopskih vojnih invalida;
  • izdaje potvrde korisnicima prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, za ostvarivanje prava na stipendiju, za ostvarivanje prava na prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove, za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, za ostvarivanje prava na prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi, za ostvarivanje prava na jednokratno oslobađanje plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, za ostvarivanje prava na poseban staž za vrijeme provedeno u zatočeništvu civilnim invalidima;
  • vrši usklađivanje novčanih primanja po izvršnim rješenjima, te obavlja likvidaturu novčanih primanja po Zaštiti o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, vodi evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava;
  • izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o broju korisnika po pojedinačnim pravima, te vodi evidenciju svih korisnika prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • i druge poslove određene posebnim propisima.
 2. ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE obavlja upravne i stručne poslove:
  • u vezi s priznavanjem statusa i prava člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusa i prava hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prava hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kao i članova njihovih obitelji, statusa i prava mirnodopskog vojnog invalida te statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji;
  • u prvostupanjskom upravnom postupku odlučuje o pravu na obiteljsku invalidninu, pravu na povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu, na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, te na novčanu naknadu u iznosu povećane i novčane naknade u iznosu uvećane obiteljske invalidnine, kao i pravo na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine. Nadalje odlučuje o pravu na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, o pravu na besplatni topli obrok, doplatak za pripomoć u kući, odlučuje o pravu na usluge osobe za pružanje njege i pomoći, o pravu na besplatne udžbenike, te pravu na naknadu troškova prijevoza;
  • pribavlja mišljenje zdravstvene ustanove u postupku stručne procjene o postojanju uzročno - posljedične veze pojave ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, nalaz i mišljenje vijeća vještaka i revizijskog vijeća o postojanju i o postotku oštećenja organizma, te o uzročnoj povezanosti smrti hrvatskih ratnih vojnih invalida sa 100% oštećenja organizma uslijed bolesti koje je posljedica rane ili ozljede na temelju koje je bilo priznato oštećenje organizma od 100% I. skupine sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i suicida hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, o nesposobnosti za privređivanje i o utvrđivanju je li potreban doplatak za pripomoć u kući. Pribavlja nalaz i mišljenje vijeća vještaka je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, i u postupku, priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nije utvrđena kao standard u obveznom zdravstvenom osiguranju;
  • rješava zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata;
  • surađuje u postupku pozivanja obitelji ekshumiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na identifikaciju, organizira prijevoz i pogreb posmrtnih ostataka, ekshumiranih i identificiranih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te pogreb umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti;
  • u znak trajnog sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, sudjeluje u obilježavanju blagdana Svih svetih i Dušnog dana;
  • sudjeluje u organizaciji pogreba posmrtnih ostataka civilnih žrtava iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije;
  • obrađuje podatke vezane za ostvarena novčana prava, vrši obračun priznatih prava i unos pripadajućeg prava u informatički program;
  • vodi evidenciju preplaćenih korisnika, prati dinamiku povrata nepripadno isplaćenih novčanih sredstava i poduzima sve potrebne radnje vezano za povrat istih;
  • izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju kao i o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju;
  • izdaje objave za besplatni prijevoz korisnicima obiteljske invalidnine, te pratitelju korisnika obiteljske invalidnine kao i pratitelju vojnog invalida rata. Izdaje objave za povlašteni prijevoz korisnicima obiteljske invalidnine, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i mirnodopskim vojnim invalidima I., II., III. I IV. skupine po Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu;
  • druge poslove određene posebnim propisima.
 3. ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT obavlja upravne i stručne poslove za područje mjesne nadležnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji se odnose na:
  • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći za učenike s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od već započetog školovanja, privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, uključivanje učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika, te upis u osnovnu školu kojoj dijete ne pripada prema upisnom području;
  • utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za početak obavljanja djelatnosti dječjih vrtića i početak obavljanja djelatnosti istih u promijenjenim uvjetima, utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za početak rada i ostvarivanje kraćeg programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice) pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama-obrtnicima, utvrđivanje postojanja minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih, utvrđivanje ispunjenosti prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za osnivanje kazališta;
  • vođenje lista (evidencija) zaposlenika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama kojima je prestao ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme, odnosno ugovor o radu na neodređeno vrijeme u dijelu radnog vremena, zbog poslovno uvjetovanog otkaza, vođenje lista (evidencija) zaposlenika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme, vođenje lista (evidencija) zaposlenika koji žele zamijeniti mjesto rada, donošenje odluka o prednosti pri zapošljavanju zaposlenika osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova iskazanih kao organizacijski višak za ostvarivanje prava na prednost pri novom zapošljavanju, upućivanje zaposlenika osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova s lista (evidencija) putem obrasca Uputnice u škole koje su prijavile potrebu za zaposlenikom, izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidencijama nema prijavljenih zaposlenika kako bi mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja, brisanje iz evidencija zaposlenika koji je riješio svoj radnopravni status, objavljivanje lista (evidencija) s inicijalima zaposlenika na mrežnim stranicama Ureda;
  • zamjenu školskih svjedodžbi izdanih na području hrvatskog Podunavlja u razdoblju od školske 1991./92. do zaključno školske 1996./97. godine, obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova, donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama, imenovanje članova stručnih povjerenstava osnovnih škola i stručnog povjerenstva Ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika, izdavanje obaveznih prekršajnih naloga u predmetima prijavljenih zanemarivanja roditeljskih obveza prema djeci, određivanje osnovne škole u kojoj učenik kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu nastavlja školovanje, raspuštanje školskih odbora i imenovanje povjerenstava za upravljanje školom kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga ili se ne može konstituirati, usklađivanje sadržaja natječaja za upis učenika u prvi razred srednje škole, prijave za upis u prvi razred srednje škole za učenike s teškoćama u razvoju, traženje suglasnosti ministarstva i izdavanje čekova za obrazovanje odraslih;
  • obavljanje upravnog nadzora nad radom ustanova u kulturi, izdavanje potvrde osnivaču o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice, zaprimanje, provjeru i dostavu ministarstvu prijava knjižnica za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu, prijavu muzeja za upis u očevidnik muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba;
  • vođenje registra fizičkih osoba iz sustava sporta, vođenje registra pravnih osoba iz sustava sporta, upise u registre i izdavanje izvadaka iz istih, obavljanje inspekcijskog nadzora u prvom stupnju, vođenje očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama, provođenje upravnog postupka u povodu žalbe nadzirane fizičke i pravne osobe, izrađivanje obavijesti o pokretanju postupka, odnosno o nepostojanju uvjeta za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora.