Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove a vezani su za sljedeća upravna područja: obrtništvo, poljoprivredu, šumarstvo, industriju, promet i veze, imovinsko-pravne poslove (poslovi povrata imovine, izvlaštenja), poslove iz upravnog područja obnove ratom porušenih objekata, te poslove stambenog zbrinjavanja (rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika, te područja posebne državne skrbi).

U Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove ustrojeni su:

 1. ODJEL ZA GOSPODARSTVO obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
  • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih; u stvarima koje se odnose na davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima, te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu;
  • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu odnosno javnom komisionaru, te vrši opći nadzor nad radom javnih komisionara; izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima moraju udovoljavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja;
  • donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom;
  • u stvarima koje se odnose na registraciju proizvođača božićnih drvaca; u stvarima koje se odnose na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;
  • utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti;

  Odjel za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove za sjedište Ureda u Vukovaru i za Ispostavu u Iloku koji se odnose na:

  • izdavanje odobrenja i iskaznica za rad turističkih vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata; izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu; izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude (ronilački turizam i sl.) izdavanje odobrenja za pružanje ostalih turističkih usluga (ležaljke, suncobrani i sl.)
  • donošenje rješenja o konvalidaciji akata upravnih tijela na područjima Republike Hrvatske koja su bila pod zaštitom ili upravom Ujedinjenih naroda;
  • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; donošenje rješenja o izdavanju prijave o prijevozu za vlastite potrebe;
  • izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevne dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti kod izmjena prometnog elaborata; izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama;
  • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova.
  • prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice;
  • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima prema Zakonu o zadrugama;
  • inspekcijske poslove u prvom stupnju prema nadležnosti propisanoj posebnim zakonom;
  • i druge poslove određene posebnim propisima.
 2. ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE obavlja upravne i stručne poslove za sjedište Ureda u Vukovaru i za Ispostavu u Iloku, koji se odnose na:
  • provođenje postupka i donošenje rješenja u postupku povrata oduzete imovine sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; provođenje postupka i donošenje rješenja u postupku naknade oduzete imovine sukladno odredbi članka 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme komunističke vladavine za nekretnine glede kojih zahtjev za naknadu nije podnesen ili je pravomoćno odbijen, ako zakonom nije drukčije propisano; izdavanje očitovanja o tijeku postupka povrata oduzete imovine; izdavanje potvrde o činjenici jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu oduzete imovine; donošenje rješenja o osiguranju dokaza putem vještačenja radi utvrđivanja činjenica koje se odnose na nekretnine koje su predmet izvlaštenja, provođenje postupka potpunog i nepotpunog izvlaštenja te donošenje rješenja o istom, određivanje naknade za nekretnine eksproprirane ili deposedirane sukladno ranijim propisima, koji do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade nisu pokrenuti; u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije; vlasništvo i druga stvarna prava; ostale poslove iz područja imovinsko-pravne oblasti određene posebnim propisima;
  • vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišno knjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;
  • inspekcijske poslove u prvom stupnju prema nadležnosti propisanoj posebnim zakonom;
  • ostale poslove iz područja imovinsko-pravne oblasti određene posebnim propisima.

  Odjel za imovinsko-pravne poslove, obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne i stručne poslove za područje mjesne nadležnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji se odnose na:

  • obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu;
  • donošenje rješenja o konvalidaciji akata upravnih tijela na područjima Republike Hrvatske koja su bila pod zaštitom ili upravom Ujedinjenih nacija;
  • donošenje rješenja za stambeno zbrinjavanje dodjelom stana ili kuće u najam, davanjem u najam oštećene kuće, darovanjem građevinskog zemljišta i građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće i darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ( na području i izvan područja PPDS-a), stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava, izdavanje uvjerenja i očitovanje po podnesenim zahtjevima za stambeno zbrinjavanje;
  • rješava u I. stupnju statusna prava izbjeglica, prognanika i povratnika, te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika; izdaje rješenja za povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu, te rješenja za opremanje stanova.