Služba za opću upravu

Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, a vezani su za osobna stanja građana, poslove matičarstva, životnog partnerstva, udruge, registre birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu, rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, vodi evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača, poslove upravne inspekcije sukladno posebnom zakonu (inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području Vukovarsko-srijemske županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti), nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području županije (upravni nadzor), te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

U Službi za opću upravu ustrojeni su:

 1. ODJEL ZA GRAĐANSKA STANJA I MATIČARSTVO obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na:
  • vođenje državnih matica i izdavanje izvadaka i potvrda iz istih;
  • verifikaciju upisa u državnim maticama i knjizi državljana u elektroničkom obliku;
  • pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku i sklapanje braka u građanskom obliku;
  • vođenje registra životnog partnerstva i izdavanje izvadaka i potvrda iz istog;
  • sklapanje životnog partnerstva;
  • traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane u maticu rođenih, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog;
  • davanje podataka o kojima se vodi službena evidencije drugim javnopravnim tijelima;
  • promjene osobnog imena, upise u matice rođenih i umrlih, obnove državnih matica, konvalidacije rješenja, ispravke, dopune te brisanje upisa u državnim maticama;
  • stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;
  • ispravke podataka u knjizi državljana i brisanje upisa iz iste;
  • vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu i izdavanje domovnica i potvrda iz iste;
  • rješavanje o utvrđivanju ispunjavaju li se pretpostavke za sklapanje životnog partnerstva;
  • inspekcijske poslove u prvom stupnju prema nadležnosti propisanoj posebnim zakonom.

  Sukladno uredbi kojom se uređuju matična područja, Matični ured Vukovar, Matični ured Tompojevci, Matični ured Tovarnik i Matični ured Trpinja su ustrojeni kao unutarnje ustrojstvene jedinice Odjela za građanska stanja i matičarstvo u Službi za opću upravu.

 2. ODJEL ZA OPĆU UPRAVU obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove za sjedište Ureda u Vukovaru i Ispostavu u Iloku koji se odnose na:
  • vođenje zbirke osobnih podataka o biračkom pravu, upisivanje, ispravljanje, brisanje i provjera upisa, izrada izvadaka i izdavanje isprava, te obrada podataka za potrebe izbora;
  • rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;
  • osnivanje, registraciju, pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga, te izdavanje potvrda iz istih; provođenje postupka likvidacije udruga; provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga sukladno Zakonu kojim se uređuju udruge;
  • traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane udruge u registar udruga, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog;
  • davanje podataka o udrugama o kojima se vodi službena evidencije drugim javnopravnim tijelima;
  • provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju;
  • obavljanje poslova upravne inspekcije sukladno posebnom zakonu (inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području Vukovarsko-srijemske županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti),
  • nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području županije (upravni nadzor),
  • inspekcijske poslove u prvom stupnju prema nadležnosti propisanoj posebnim zakonom;
  • nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave;
  • vodi evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača;
  • druge poslove određene posebnim propisima