Služba za zajedničke poslove

Obavlja upravne i stručne poslove za potrebe Ureda, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći, te poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata na području Vukovarsko-srijemske županije, upravne i stručne poslove za predstojnika Ureda kao predstavnika državne vlasti u okviru djelokruga utvrđenog zakonom i drugim propisima, stručne poslove za predstojnika i zamjenika predstojnika, izrađuje izvješća, elaborate i druge informatičko-analitičke materijale, obavlja opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene administrativne i ostale pomoćno-tehničke poslove, poslove javne nabave, poslove koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju sa Službom za etiku i sustav vrijednosti u državnoj službi Ministarstva uprave, poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prati stanje i predlaže središnjim tijelima državne uprave mjere za unaprjeđenje stanja u pojedinim upravnim područjima, daje mišljenje na nacrte propisa koje predlažu središnja tijela državne uprave, te obavlja administrativne i pomoćno-tehničke poslove za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima temeljem posebnih sporazuma.

U Službi za zajedničke poslove ustrojeni su:

 1. ODJEL ZA PLANIRANJE, RAZVOJ, UPRAVLJANJE KADROVIMA I OPĆE POSLOVE obavlja upravne i stručne poslove:
  • za predstojnika i zamjenika predstojnika, kadrovske i administrativne poslove za potrebe Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao što su priprema nacrta najsloženijih pravnih akata, priprema i donošenje nacrta planova i izvješća, te drugih pravnih akata iz upravnog područja ljudskih potencijala, provedba Zakona o državnim službenicima, Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, poslove koji se odnose na prijem u državnu službu, raspored, premještaj, kretanje kroz službu i prestanak službe državnih službenika i namještenika, kao i druge poslove u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz državne službe, vodi osobni očevidnik državnih službenika i namještenika Ureda, vodi propisane matične evidencije iz područja radnih odnosa, obavlja poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima, planira izobrazbu kadrova, izvršava poslove upućivanja na stručne ispite Ministarstva uprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći, poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata na području Vukovarsko-srijemske županije, obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na prijem i opremu pošte, razvrstavanje i upisivanje iste u propisane očevidnike, raspoređivanje i dostavu akata, arhiviranje i čuvanje javnog dokumentarnog gradiva koji nastaje radom Ureda, kao i druge upravne, stručne i administrativne poslove iz ovih upravnih područja na osnovu dobivenih radnih naloga;
  • prati stanje te predlaže središnjim tijelima državne uprave mjere za unaprjeđenje stanja u pojedinim upravnim područjima;
  • daje mišljenje na nacrte propisa koje predlažu središnja tijela državne uprave;
  • druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica.

  Odjel za planiranje, razvoj, upravljanje kadrovima i opće poslove obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći za sjedište Ureda u Vukovaru, te za ispostave u Županji i Iloku.

 2. ODJEL ZA INFORMATIČKE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE:
  • obavlja stručne informatičke poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, informatičke i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda, vrši stručnu obradu informacijsko-dokumentacijskog sustava, obavlja izradu programskih rješenja, vrši organizaciju djelovanja informatičkog sustava i pripadnih sklopova (računala, računalne mreže), pruža stručnu i inženjersku obradu podršku korisnicima informatičkih resursa, oblikuje i upravlja djelovanjem informacijskih usluga, upravlja sustavima elektroničke pošte i razmjene elektroničkih (digitalnih) dokumenata, uspostavlja i upravlja sustavima baze podataka, obavlja poslove održavanja i čuvanja osnovnih računalnih i mrežnih operacijskih sustava, poslove pripreme, kontrole i distribucije dokumentacije potrebne za djelovanje informatičkog sustava, kao i druge stručne poslove iz ovog upravnog područja na osnovu dobivenih radnih naloga;
  • obavlja sve poslove za potrebe Ureda neophodne za održavanje poslovnog i uredskog prostora, poduzima sve radnje kako bi se omogućili tehnički uvjeti za nesmetano funkcioniranje Ureda, održavanje postrojenja kotlovnice, obavlja poslove porte, pospremanja uredskog prostora i održavanja čistoće općenito, poslova dostave, održavanja okoliša oko objekata, gdje su smještene ustrojstvene jedinice Ureda, organiziranja prijevoza za službene potrebe Ureda, kao i druge tehničke poslove na osnovu dobivenih radnih naloga;
  • administrativne i pomoćno-tehničke poslove za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima temeljem posebnih sporazuma;
  • druge informatičke i pomoćno-tehničke poslove.
 3. ODJEL ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE:
  • cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje Ureda, a posebice na izradu financijskih planova, izvršenje i praćenje njihovog izvršenja, izrada financijskih, statističkih i ostalih izvješća, izrada godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga, provedbu postupaka javne nabave, knjigovodstvene, blagajničke i poslove likvidature, te poslove obračuna plaća i ostalih primanja, provodi godišnji popis imovine;
  • druge poslove određene posebnim propisima.